ЩОДО ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 270 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

С. С. Сердюк

Анотація


У  статті  надається  аналіз  об’єкта  кримінального  правопорушення  та комплексна характеристика об’єкта, передбаченого ст. 270 ККУ. Дискусійною проблемою залишається вивчення об’єкта кримінального правопорушення та його класифікації, зокрема вивчення його сутності. Тож шляхом аналізу різних наукових праць у статті визначається, що таке об’єкт кримінального правопорушення, родовий об’єкт, основний безпосередній об’єкт та додатковий (безпосередній) об’єкт. На підставі вивчення різних джерел проана- лізовано концепції об’єкта кримінального правопорушення в кримінальному праві та виз- начається родовий, безпосередній об’єкт, додатковий обов’язковий та додатковий факульта- тивний об’єкти кримінального правопорушення, передбаченого ст. 270 КК України. Також з’ясовуються поняття: «пожежна безпека», «пожежа», «шкода здоров’ю людей», «загибель людей», «майнова шкода» та надається власне визначення безпосереднього об’єкта кримі- нального правопорушення – пожежна безпека та сутності поняття «безпека».

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / А. А. Васильєв та ін.; за заг. ред. проф. О. М. Литвинова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 428 с.;

Книженко О. О., Крайник Г. С. Щодо внеску Василя Яковича Тація у дослідження об’єкта злочину. Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 2 (8);

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін та ін.; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 4-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2010. С. 456;

Сухонос В. В. Кримі- нальне право України. Загальна частина: підручник. Суми: Університетська книга, 2016. 375 с.;

Вознюк А. А. Кримінальне право України. Загальна частина: конспект лекцій / вступне слово д.ю.н., проф. О. О. Дудорова. Київ: Нац. акад. внутр. справ, «Освіта України», 2016. 236 с.;

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / С. В. Албул та ін.; за ред. д.ю.н., проф. О. В.Меркулової, д.ю.н., доц. В. Я. Конопельського. Одеса, 2017. 430 с.;

Голубошов В. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти громадської безпеки, предметом яких є зброя, бойові припаси, вибухові речовини та вибухові пристрої: дис. ... канд. юр. наук. Київ, 2019;

Гавриш С. Б. Теоретичні передумови дослідження об’єкта злочину // Право й політика. 2000. № 11;

Фесенко Є. Цінності як об’єкт злочину // Право України. 1999. № 6;

Топчій В. В., Дідківська Г. В., Мудряк Т. О. Кримінальне право України. Загальна частина. Винниця: Твори, 2019;

Академічний тлумачний словник з української мови. URL: http://sum.in.ua/s/nebezpeka;

Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. № 34–35, ст. 458. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/5403-17#Text;

Коментар до кримінального кодексу України. URL: http://yurist- online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/;

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. № 25–26, ст. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 2341-14#Text.




DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.