ЮРИДИЧНЕ РОЗУМІННЯ ФАБРИКАЦІЇ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЯК ФОРМ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Д. О. Новіков, А. О. Поляков

Анотація


Автори визначають юридичне розуміння фабрикації та фальсифікації як форм порушення академічної доброчесності, що зменшують цінність наукової й освітньої діяльності, продукують зниження довіри до дослідницької роботи. Зазначається, що фаб- рикація та фальсифікація характеризуються складністю їхнього виявлення та доказування, визначення фабрикації та фальсифікації, наявні в Законі України «Про освіту», не чіткі, розпливчасті, що створює перепони для виявлення цих форм порушення академічної доб- рочесності та притягнення винних осіб до академічної відповідальності. Автори пропонують розуміти  під  фабрикацією  свідоме  використання  в  наукових  та/або  навчальних  роботах штучних даних і відомостей, здійснення посилання на невідповідні й неактивні джерела інформації, зазначення в тексті дослідження неопублікованих та непідтверджених позицій, думок,  ідей  інших  авторів.  Натомість  фальсифікацію  автори  пропонують  визначити  як свідому заміну даних і відомостей власного дослідження або дослідження інших науковців у власних наукових та/або навчальних роботах, викривлення дослідження та його апробації, приховування  результатів  дослідження,  викривлення  тексту  джерела  інформації.  Автори переконані, що виявлення фабрикації та фальсифікації, зокрема в наукових дослідженнях, має ґрунтуватися на унормованій процедурі фахового дослідження експертами за напрямом наукової роботи. Авторами пропонується закріпити в Постанові Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про присудження ступеня доктора філософії» після проход- ження перевірки тексту дисертації на наявність академічного плагіату за допомогою про- грамного забезпечення обов’язкову процедуру експертного оцінювання тексту дисертації на наявність  порушень  академічної  доброчесності,  зокрема  фабрикації  та  фальсифікації  із винесенням відповідного висновку, який долучається до дисертації та без якого неможливо провести захист дисертації в спеціалізованій вченій раді закладу вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39, ст. 380. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 25.06.2021);

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти: Лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 № 1/9-650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-650729-18#Text (дата звернення: 25.06.2021);

Academic Integrity: Fabrication. URL:

https://libguides.northcentral.edu/c.php?g =533978&p =3654433 (дата звернення: 25.06.2021);

Philip A. Pecorino Ph. Academic Integrity. Forms of academic integrity violations. URL: https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/ Acade- mic-Integrity- Violations.html (дата звернення: 25.06.2021);

Zietman A. Falsification, Fabri-120 cation, and Plagiarism: The Unholy Trinity of Scientific Writing. URL: https://www.redjournal. org/article/S0360-3016%2813%2902813-7/fulltext (дата звернення: 25.06.2021);

Новіков Д.О. Цивілістичний характер змін у Кодексі Законів про працю України, пов’язаних із впро- вадженням правового регулювання дистанційної роботи. Науковий електронний юридичний журнал. Вип. 4. 2020. С. 100–103. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/25.pdf (дата звернення: 25.06.2021);

Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 40–44, ст. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 25.06.2021);

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. ст. 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 (дата звернення: 25.06.2021);

Про затвердження Інструкції про порядок перевірки дисертацій аспірантів і докторантів на наявність академічного плагіату: Наказ ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди № 49-од від 26.02.2021. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/nakazy/2021/nakaz_instruc- ziya.pdf (дата звернення: 25.06.2021).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.