СВОБОДА ПРАЦІ ТА ЗАБОРОНА ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ

А. С. Ілющенко

Анотація


У статті порушено проблему розуміння свободи праці та заборони приму- сової праці. Автор намагається розглянути природу цих правових конструкцій. Окремо розг- лядається проблема порушення свободи праці в умовах коронавірусної інфекції COVID-19. Проведено  аналіз досліджень  науковців  та  висловлена  власна  думка  з  цього  питання. Запропоновано шляхи вирішення актуальних питань із цієї теми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конопельцева О. О. Заборона примусової праці як принцип трудового права. Право та інновації. 2017. № 2 (18). С. 98–104. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/ 140 2017/06/ Konopeltseva18.pdf;

Занфірова Т. Особливості принципу свободи праці в трудо- вому праві України. Публічне право. 2017. № 1. С. 161–166. URL: file:///C:/Users/user/ Downloads/ Telegram %20Desktop/pp_2017_1_23.pdf;

Коваленко О. О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монографія. Харків: ХНАДУ, 2015. 348 с.;

Лаврів О.Я. Принцип свободи праці в тру- довому законодавстві України. URL: http://www.apdp.in.ua/v46/10.pdf;

Процевський О. І. Новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України. Право України. 1999. № 6. С. 101–105.

Хромей В. Свобода праці як важлива гарантія конститу- ційного права на працю. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/ archive/2016/1/part_2/6.pdf;

Конституція України: закон України від 28.06.1996. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Прокопенко В. I. Трудове право України: підручник. Xарків: Консум, 1998. 480 с.;

Кодекс законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08#Text;

Конвенція про примусову чи обов’язк- ову працю № 29 від 28.06.1930. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/993_ 136#Text;

Войтенко О. О. Заборона примусової праці в трудовому законодавстві України. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/31.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.33.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.