ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

Д. О. Новіков

Анотація


Автор досліджує проблематику диференціації правового регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі. Автор підкреслює, що трансформація положень вітчизняного законодавства підтверджує входження правового регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі до сфери дії трудового права. На переконання автора, наука трудового права повинна збільшити свою увагу до правового регулювання праці засуджених осіб, для того, щоб при створенні нормативно-правових актів у даному напрямку були враховані об’єктивні та суб’єктні критерії правового регулювання праці осіб, засуджених до позбавлення волі. Автор вважає, що існує необхідність не лише доктринального визнання необхідності повноцінної інтеграції до сфери дії трудового права праці осіб, засуджених до позбавлення волі, але й поглибленого вивчення окремих критеріїв диференціації правового регулювання праці цієї категорії осіб для вироблення оновленого законодавства, що забезпечить високий рівень захисту трудових прав засуджених та сприятиме їх ефективній ресоціалізації.

Ключові слова


суб’єктна диференціація, правове регулювання, праця, трудові відносини, засуджені до позбавлення волі

Повний текст:

PDF

Посилання


Новіков Д.О., Ландін В.В. Прекаріат як суб’єкт трудоправового захисту. Юридич-ний бюлетень. Вип. 13. 2020. С. 78–85;

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text;

Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів: Закон України від 08 квітня 2014 року № 1186-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1186-18#Text;

Лисенко М.І. Забезпечення права на працю засуджених в умовах ізоляції. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2015. Вип. 13 (2). С. 78–80;

Опанасенков О.І. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі як засіб їх виправлення: сучасність і перспективи. Питання боротьби зі злочинністю. 2104. Вип. 27. С. 258–266;

Шкута О. Окремі питання залучення до праці засуджених до позбавлення волі. Наук. часопис Нац. акад. прокуратури України. 2016. Вип. 1. С. 111–118;

Кернякевич-Танасійчук Ю.В. Про правову природу праці засуджених до позбавлення волі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2014. Вип. 3. Т. 2. С. 37–40;

Шумна Л. Особливості праці засуджених до позбавлення волі: і право, і обов’язок. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2018. Вип. 2. С. 160–167; 9. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 995_015#Text;

Про дискримінацію в галузі праці та занять: Конвенція Міжнародної організації праці № 111 від 25 серпня 1958 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 993_161#Text;

Процевський О.І. Окремі питання щодо єдності та диференціації право-вого регулювання трудових відносин. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди: Серія «Право». 2007. Вип. 9. С. 39–48;

Ярошенко О.М. Окремі питання єдності та дифе-ренціації правового регулювання праці. Актуальні проблеми науки трудового права в сучас-них умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферо-поль, 19–20 травня 2003 р. Х.: Нац.ун-т внутр.справ, 2003. С. 51–55;

Про затвердження Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі: Наказ Міністерства юстиції України від 7 березня 2013 року № 396/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0387-13#Text;

Покровская М.А. Особенности правового регулирования труда женщин: автореф. дисс… канд. юрид. наук. Л., 1970. 20 с.;

Шульженко І.В. Диференціація правового регулювання праці за статевою ознакою. Право України. 2007. № 4. С. 71–74;

Скачкова Г.С. Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его норм: автореф. дис… док. юрид. наук: 12.00.05. М., Институт государства и права, 2003. 58 с.;

Могілевський Л.В. Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.05. Х., Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. 22 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.