ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНТЕРЕСУ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЕСУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

К. В. Гапочка

Анотація


Мета наукової статті полягає у тому, щоб визначити та охарактеризувати співвідношення задоволення інтересу у збереженні життя і здоров’я людини та інтересу у реалізації права на працю в епоху цифрової трансформації суспільства в період пандемії COVID-19. Підкреслюється, що в епоху цифрової трансформації суспільства в період пандемії COVID-19 виникла проблема, яка торкнулася і переплела не тільки інтереси різних суб’єктів: суспільства, держави, працівників, роботодавців, але й різносторонні інтереси – інтерес в охороні свого життя та здоров’я, інтерес в особистісній реалізації, зароблянні собі життя працею. Робиться висновок, що амальгама інтересу, що рухає людину у реалізації нею свого права на працю якраз і характеризує взаємозв’язок інтересу збереження життя і здоров’я людини та інтересу у зароблянні собі на життя працею.

Ключові слова


інтерес у трудовому праві, право на працю, трудові відносини, цифрова трансформація трудових відносин, юридичні гарантії в період пандемії COVID-19, дистанційна робота, працівник, роботодавець

Повний текст:

PDF

Посилання


Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 15 липня 2021 р. № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-IX#Text;

ВОЗ объявила пандемию нового вируса. News. Русская служба. URL: https://www.bbc.com/ russian/news-51842591;

Сахарук І. С. Перспективи правового регулювання трудової діяль-ності працівників цифрових платформ. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 6. Т. 2. С. 72–79. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2020/6/tom_2/15.pdf;

Хандій О.О., Шамілева Л.Л. Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки. Економічний вісник Донбасу. 2019/ №3 (57). URL: http://www.evd-journal.org/download/2019/3(57)/22-Khandii.pdf

Гуцу С. Ф. Штучний інте-лект і трудові відносини: вплив і взаємодія. С.99-103. URL: http://www.baltijapublishing.lv/ omp/ index.php/ bp/catalog/download/127/3526/7499-1?inline=1;

Про запобігання поширен-ню на території України коронавірусу COVID-19: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 бер. 2020 р. № 211. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim 110320 rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19;

Роз’яснення щодо організації робочих процесів під час запобігання поширенню в Україні коронавірусу COVID-19. Прес-служба Мінекономіки від 12.03.2020 р. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=60dba 365-7843-4147-b4a7-df0328caeca2&title=Roz-iasnenniaSchodoOrganizatsii Robochikh Protsesiv PidChasZapobiganniaPoshirenniuVUkrainiKoronavirusuCovid19;

Коваленко Е. А. Гарантии прав сторон трудовых отношений в условиях борьбы с распространением инфекции COVID-19 в Украине и угроза цивилистической экспансии в трудовом праве. Трудовое и социальное право. 2020. №2 (34). С. 30–34;

Коваленко О. О. Знецінення принципу справедливості чи спроби його підміни правом сильного: перспективи реформування трудового законодавства проєктом закону Про працю. Збірник наукових праць Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди «Право». 2020. Вип. 31. С. 58–65.

Лук’янчиков О. М., Новіков Д. О. Цивілістичний характер змін у Кодексі законів про працю України, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 4, С. 100–103. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2020/25.pdf;

Коваленко О. О. Свобода волі працівника і роботодавця та її вплив на укладання, зміну та припинення трудового договору: монография. Харків: ХНАДУ, 2015. 362 с.;

Вітковський В. Міжнародно-правовий аспект взаємозв’язку права на працю та права на життя. Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект. VIIІ Прибузькі юридичні читання: материалы международ. наук.-практ. конф., 23–24 лис-топада 2012 р. Миколаїв: Іліон, 2012. С. 514–518;

Конституція України. Верховна Рада України: Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.