ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НОРМ ПРАВА ТА НОРМ МОРАЛІ

Л. А. Шевченко

Анотація


У статті наведено розгляд принципу верховенства права як відображення взаємодії норм права та норм моралі. Обґрунтовано першочерговість значення принципу верховенства права для демократичної та правової держави. Акцентовано увагу на тому, що принцип верховенства права, заснований на фундаментальній моральній категорії – «справедливості», передбачає визнання особистості, її гідності, інтересів, вподобань і потреб найвищою цінністю та є яскравим вираженням взаємодії норм права та норм моралі, що забезпечує ефективність правової системи, яка регулюється принципом верховенства права, формує міцну основу держави.

Ключові слова


право, мораль, верховенство права, справедливість, рівність, свобода

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://bit.ly/3r32yQl (дата звернення: 20.12.2021).

Братасюк М., Росоляк О. Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності. Актуальні проблеми правознавства. 2018. Випуск 1 (13). С. 11–17. URL: https://bit.ly/3tbsqwq (дата звернення: 28.12.2021).

Рішення Конституційного Суду України: п. п. 4.1 п. 4 мотивувальної частини у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України, справа про призначення судом більш м’якого покарання від 2 листопада 2004 р. № 15-рп/2004 URL: https://bit.ly/3n9tzAq (дата звернення: 10.12.2021).

Загальна декларація прав людини. URL: https://bit.ly/3n93t0w (дата звернення: 28.12.2021).

Абросимова О. К. Взаимодействие права и морали в современном российском обществе: дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.01 / Саратовская государственная академия права. Саратов, 2003. 192 с. URL: https://bit.ly/3r0vHMj (дата звернення: 28.12.2021).

Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права. Київ: Книги для бізнесу, 2008. С. 511–528.

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого Протоколу та Протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України. Відомості Верховної Ради. 1997. № 40. Ст. 263. URL: https://bit.ly/3HM8d41 (дата звернення: 20.12.2021).

Крижова О. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини. Юридичні науки. 2017. № 865. С. 544–549. URL: https://bit.ly/3qYtwsE (дата звернення: 20.12.2021).

Ткачук П. Застосування принципу верховенства права судами конституційної та загальної юрисдикції. Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 5. С. 94. URL: https://bit.ly/3JUiv3V (дата звернення: 17.12.2021).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.01

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.