ДО ПИТАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ В ЗДІЙСНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

С. Л. Кошарновська

Анотація


 Актуальність теми наукової статті обумовлена тим, що в період становлення та розвитку державності в Україні видано великий масив нормативно-правових актів для врегулювання правовідносин соціальної сфери та інколи виникають неузгодженості між правовими нормами, інакше кажучи, колізії, які заважають узгодженій роботі правової сис-теми загалом та можуть негативно впливати на реалізацію права пересічними громадянами та застосування права компетентними органами. У зв’язку з цим постає питання про пошук шляхів ефективного вирішення зазначеної проблеми, одним із яких є інтерпретація нормативно-правових актів. Авторка проводить дослідження щодо визначення поняття інтерпретаційно-правової форми реалізації соціальної функції держави, її правової природи, місця, ролі та значення в діяльності уповноважених державних органів, посадових осіб з метою роз’яснення правових приписів Конституції, законів, підзаконних нормативних актів, нормативно-правових договорів та актів міжнародного права у сфері соціального захисту, соціального перерозподілу та соціальної безпеки.


Ключові слова


соціальна функція держави, інтерпретаційно-правова форма реаліза-ції соціальної функції держави, інтерпретаційні акти

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С. С. Теория права. Москва: Изд-во БЕК, 1994. 224 с.;

Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учеб. для юрид. вузов и ф-тов. Москва: Норма: ИНФРА-М, 1999. 552 с.;

Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України. Харків: Право, 1997. 84 с.;

Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник. Москва: Дашков и К, 2019. 608 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/ 85459.html (дата обращения: 23.03.2021);

Крупнік А. С. Соціально-захисна спрямованість державної соціальної політики в умовах трансформації українського суспільства: дис. … канд. політ. наук. Одеса, 2002. 169 с.;

Колодій А. М. Принципи права. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 208 с.;

Сокуренко В. В. Роль соціальної справедливості в розбудові правової соціальної держави: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2002. 19 с.;

Цвік М. В., Петришин О. В. Загальна теорія держави і права: підручник. Харків: Право, 2010;

Шестаев Н. Т. Функции и структура государства. Москва: Республика, 1992. 111 с.;

Спасов Б. П. Закон и его толкование / пер. с болгарского В. М. Сафонова. Москва: Юрид. лит., 1986. 247 c.;

Социалистическая законность и применение права / под ред. М. И. Байтина. Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1983. 184 с.;

Гаврилов М. І. Міра державності демократичної держави. Київ: Наук. думка, 1997. 115 с.;

Кривецька Л. М. Юридична природа актів тлумачення норм права. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 25–33.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.