ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

А. О. Поляков

Анотація


Автор здійснює порівняльно-правовий аналіз регулювання системи вищої освіти в Україні та в Республіці Болгарія. Автор зазначає, що правове регулювання вищої освіти у Республіці Болгарія базується на двох спеціальних законах: «Про вищу освіту» та «Про розвиток академічного складу». Зміст цих нормативно-правових актів спрямований на наближення стандартів якості навчання в болгарській вищій школі до європейських. В Ук-раїні система вищої освіти врегульована законами України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, що дублюють один одного у фундаментальних аспектах. Автор констатує, що в Україні відсутній нормативно-правовий акт, яким були би визначені чіткі та сучасні вимоги щодо заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників. Нині вимоги щодо заміщення посад науково-педагогічних та наукових працівників зафіксовані в Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, що мають обмежену сфері дії. З огляду на досвід Республіки Болгарія автором пропонується прийняти Закон України “Про розвиток акаде-мічного складу”, в якому необхідно визначити такі вимоги для науково-педагогічних та наукових працівників, що мають перевіряти відповідність претендентів на ці посади сучасному академічному середовищу й стимулюватимуть їхній подальший розвиток. Автор зазначає, що схожим у розвитку правового регулювання вищої освіти є врегулювання на підзаконному рівні процедур діяльності таких спеціалізованих інституцій із контролю й моніторингу якості вищої освіти, як Національне агентство з оцінки та акредитації (Болгарія) та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (Україна).


Ключові слова


вища освіта, науково-педагогічні працівники, акредитація, академічне середовище, правове регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон за висшето образование на България (изм. и доп. ДВ. бр.18 от 4 март 2022 г.). URL: https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361 (дата звернення: 17.05.2022);

Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text (дата звернення: 17.05.2022);

Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року N 2984-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#Text (дата звернення: 17.05.2022);

Закон за развитието на академичния състав в Република България (доп. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.). URL: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135680028 (дата звернення: 17.05.2022);

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 17.05.2022

Националната агенция за оценяване и акредитация. URL: https://www.neaa.government.bg/ (дата звернення: 17.05.2022); 7. Постановление № 25 на МС от 18.02.2005 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация. URL: https://www.neaa.government.bg/ images/files/Postanovlenie-25.pdf (дата звернення: 17.05.2022);

Про утворення Національно-го агентства із забезпечення якості вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2015-%D0%BF#Text (дата звернення: 17.05.2022).
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.