ІНСТИТУТ ПРИЗНАЧЕННЯ БІЛЬШ М’ЯКОГО ПОКАРАННЯ, НІЖ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ: МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ

Є. О. Коновальчик

Анотація


У статті наведено історико-правовий аналіз інституту призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Досліджено мотиви законодавця щодо включення такої норми до закону про кримінальну відповідальність. Розглянуто невнесення до проекту нового Кримінального кодексу України можливості суду призначати більш м’яке покарання, ніж передбачено законом, з точки зору обмеження конституційного права особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, на індивідуалізацію кримінальної відпові-дальності.

Ключові слова


кримінальне право; призначення покарання; більш м’яке покарання, ніж передбачено законом; історико-правовий аналіз; проект нового Кримінального кодексу України.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажанов М. И. Назначение наказания по советскому уголовному праву: монография. Киев: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1980. 216 с.;

Михайленко П. П. Боротьба с преступностью в Украинской ССР: в 2 т. Киев: Высш. Школа, 1966. Т. 1. 1917–1925 гг. 831 с.;

Демченко Г. В. Наказание по Литовскому статуту в его трех редакциях (1529, 1566 и 1588 гг.). Киев: Типография Императорскаго университета им. Св. Владимира, 1894. Часть 1. 273 с.;

Закон судный людям пространной и свободной редакции / под ред. М. И. Тихомирова. Москва: Из-во Акад. наук СССР, 1961. 286 с.;

Качан М. И. Обстоятельства, смягчающие наказание, в российском уголовном праве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Ставропольский государственный университет. Ростов-на-Дону, 2005. 199 с.;

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 24.12.2021);

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1996, № 30 Ст. 141.;

Кримінальний Кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року. № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2001. № 25–26. Ст. 131;

Кримінальний Кодекс України: Закон Української РСР від 28 грудня 1960 року. Ведомости Верховного Совета УССР. 1961. № 2. Ст. 14;

Кримінальний кодекс України: проект / Робоча група з питань розвитку кримінального права. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/12/13/kontrolnyj-proekt-kk-12-12-2021.pdf (дата звернення: 26.12.2021);

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Вид. 11-те, перероблене та доповнене / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. Київ: ВД «Дакор», 2019. 1384 с.;

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02 червня 2016 року. № 1402-VІІ. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2016. № 31. Ст. 545;

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 (справа № 1-33/2004). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text (дата звернення: 25.12.2021);

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого пункту 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та офіційного тлумачення частини третьої статті 11 Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання) від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005 (справа № 1-21/2005). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v008p710-05#Text (дата звернення: 25.12.2021);

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92 пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 (справа № 1-17/2005). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text (дата звернення: 25.12.2021);

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII», від 18 травня 2018 року № 5-р/2018 у справі №1-4/2018 (справа № 1-4/2018 (2792/15)). URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/v005p710-18#Text (дата звернення: 25.12.2021);

Сергеевский Н.Д. Русское уго-ловное право. Часть общая: пособие к лекциям. 6-е изд. Санкт-Петербург: Тип. М. М. Сталю-севича, 1905. 375 с.;

Федорак Л. М. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом’якшують: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2010. 251 с.;

Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Національна академія внутрішніх справ України. Київ, 2005. 440 с.;

Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. закл. Освіти: у 2 т. / за ред. В. Д. Гон-чаренка. Київ: Видавничій Дім «Ін Юре», 2000. Т. 2. 728 с.;

Штамм С. И. Судебник 1497 года: учеб. пособие по истории государства и права СССР. Москва: Госюриздат, 1955. 112 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.