ЩОДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


У даній статті здійснюється методико-правовий аналіз порядку включення елементів (видів) спеціальних засад до їх системи. Ця діяльність проводиться на грунті дослідження основних наукових підходів до формування дефініції спеціальних засад, їхніх ознак та правового призначення. Аналізується основна й сучасна наукова література з проблематики дослідження. Робляться висновки про основні ідеї, що повинні покладатися у побудову цілісної системи спеціальних засад призначення покарання

Повний текст:

PDF

Посилання


Ворона В. С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: дис. ...канд. юрид. наук (д-ра філософії): 12.00.08 / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2018. 229 с

Ворона, В. С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук (д-ра філософії): 12.00.08. Харків, 2018. 20 с.

Горностай А. В. Призна-чення покарання за замах на злочин. Науковий вісник Херсонського державного універ-ситету. Сер. Юридичні науки. 2014. Вип. 4. Т. 2. С. 152–155

Дудоров О. Спеціальні засади призначення покарання. Слово Національної школи суддів України. 2012. № 1. С. 121–135

Євдокімова О. В. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2007. 18 с.

Полтавець В. В. До питання про поняття та види спеціальних засад призначення покарання. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. Ч. 1. С. 243–245

Попій Д. С. Призначення покарання за незакінчений злочин у кримінальному праві України: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 / Харків, 2019. 211 с

Туляков В. О., Макаренко А. С. Призначення покарання. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1 (1). С. 208–227.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.