ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У РАЗІ ПРИДБАННЯ НЕЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Н. А. Д’ячкова

Анотація


У статті досліджуються юридичні проблеми, які виникають у разі прид-бання споживачами неякісної продукції. Поділ недоліків на звичайні та істотні, встановлений у Законі «Про захист прав споживачів», не відповідає визначенню дефектної продукції у законодавстві країн Європейського Союзу і створює своєрідну ієрархію прав споживача в разі придбання неякісного товару.

Автор дійшла висновку, що на сьогодні споживач як один з найголовніших учасників ринкових відносин є досить обмеженим у своїх правах, а українське законодавство в цій сфері потребує нагального доопрацювання. У споживацьких відносинах, де однією зі сторін є фізична особа-непрофесіонал (слабша сторона), а іншою – суб’єкт підприємницької діяль-ності-професіонал (сильна сторона), законодавець має стати на бік захисту саме прав спожи-вачів. Обґрунтовано, що формування інституту захисту прав споживачів в українському законодавстві має визначатися з сучасного розвитку ринкових умов, основних міжнародних тенденцій у цій сфері, враховувати європейський досвід та узгоджуватися з директивами Європейського Союзу. Запропоновано зміни до норм чинного законодавства з метою його вдосконалення, гармонізації та погодження відповідно до міжнародних стандартів у сфері захисту прав споживачів.


Ключові слова


захист прав споживачів, консюмеризм, споживач, недолік, неякісна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text;

Захист прав споживачів в Європейському Союзі та Україні. Аналітичний звіт. Спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. 2007. URL: http://www.consumerinfo.org.ua/upload/ iblock/377/Consumer ProtectionReport-ua.pdf;

Саванець Л. М. Невідповідність споживчого товару договору купівлі-продажу у ЄС та Україні. Тернопіль: ТНЕУ. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/ 316497/28667/1/202.PDF;

Хижняк В. О. Стандарти ЄС щодо захисту прав споживачів: уроки для України. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. 2017. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/1/25.pdf

Лащак В. В., Ла-щак Т. В. Система захисту прав споживачів у провідних країнах світу. Наукові записки «Острозької академії». Сер. Економіка. 2014. Вип 25. С. 15–18

Іваненко Л. М. Правове регулювання захисту прав споживачів: навч. посіб. Київ: КНТЕУ, 2008. 258 с; 7. Про захист прав споживачів: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text

Постанова Верховного Суду від 01.02.2018р. у справі № 661/67/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/72044243

Постанова Вер-ховного Суду 01.07.2020 по справі № 751/7892/17. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90202504

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/984_011#Text

Директива № 1999/44/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС щодо певних аспектів продажу споживчих товарів та пов’язаних з цим гарантій. 1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b07#top.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.