ПОВАЖНІ ПРИЧИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ПРАЦЮ Й ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ Й РЕГУЛЮВАННЯ

В. В. Жернаков

Анотація


Метою статті є дослідження поважних причин у трудовому праві як соціально-правової категорії. Закладено теоретичні засади нового розуміння поважних причин: воно засновано на існуванні в трудовому праві поваги до носія здібності до праці – людини праці. Вони не можуть бути тільки елементом у механізмі притягнення працівників до дисциплінарної або матеріальної відповідальності. Обмежувати їх площиною негативного регулювання означає звужувати сутність відносин співробітництва суб’єктів праці, в якому повага до особи, її прав та законних інтересів має позитивне наповнення. Зроблено висновок, що правове регулювання поважних причин не обмежується застосуванням у законодавстві, бо ця категорія активно використовується в судовій практиці та в інших сферах правозастосування. Навіть правове регулювання поважних причин у трудовому праві не можна зводити до випадків прямого використання цього словосполучення в тексті законів і підзаконних актів, оскільки вони часто мають невичерпний перелік та розширюються роботодавцями й іншими суб’єктами правозастосування в межах їхніх повноважень. Розкрито новий аспект дії поважних причин, які в правозастосуванні знаходять продовження у втіленні принципів гуманізму і справедливості. Обґрунтовано пропозицію у майбутньому Трудовому кодексі закріпити фактичні підстави, що виключають відповідальність у трудовому праві, які у судовій практиці невиправдано змішуються з поважними причинами.


Ключові слова


поважні причини, соціальна та правова категорія, повага, відпові-дальність, законодавство про працю, судова практика

Повний текст:

PDF

Посилання


Амелічева Л. П. Теоретичні та аксіологічні засади правового регулювання гідної праці в сучасних умовах державотворення: монографія. Вінниця: Твори, 2020. 360 с.

Коваленко О. О. Заборона дискримінації та забезпечення юридичної рівності у сфері праці як маркери гідної (справедливої) праці. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Право. 2021. Вип. 34. С. 24–31;

Шабанов Р. І. Заборона дискримінації при реалізації права на працю як спосіб забезпечення балансу інтересів у трудових відносинах. Збірник наукових праць Харківського націо-нального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. Право. 2021. Вип. 34. С. 16–23

Соловей А. А. Аналіз соціальної справедливості як балансу інтересів у трудових правовідносинах. Науковий вісник Ужгородського Національного університету. Сер. Право. 2018. Вип. 49. Т. 1. С. 221–223

Прищак М. Д., Лесько О. Й Психологія управління в організації: навчальний посібник [2-ге вид., перероб. і доп.]. Вінниця, 2016. 150 с

Соціальна психологія: навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра / Н. Ю. Волянюк та ін. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 254 с

Іваницька С. Б., Анісова Н. В., Петрова А. О. Кадровий потенціал підприємства: фактори формування та використання. Ефективна економіка. 2013. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2405

Про затверд-ження Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робочих і службовців підприємств, установ, організацій: Постанова № 213 Держкомпраці СРСР від 20.07.1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0213400-84#Text

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 0.609.1992 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 4 (v0004700-94) від 01.04.94; N 18 (v0018700-95) від 26.10.95; N 15 (v0015700-98) від 25.05.98). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92#Text

Постанова Верховного Суду України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 02.02.2021 р. у справі № 813/6440/15 (адміністративне провадження № К/9901/16264/18). URL https://zakononline.com.ua/ court-decisions/show/94603043

Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text

Офіційний сайт Міністерства юстиції України https://minjust.gov.ua/m/str_33643 (Дата звернення: 22.05.2022 р.)

Постанова Верховного Суду від 11.03.2021 р. у справі №286/3312/19 (провадження № 61-15533св20). Національна асоціація адвокатів України. Дайджест правових позицій Верховного Суду за 1 квартал 2021 року. Комітет з трудового права. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/c9a3f0b49c1428ce5367_file.pdf

Постанова Верховного Суду від 12.03.2021 р. у справі № 607/1425/17 (провадження № 61-5456св19). Національна асоціація адвокатів України. Дайджест правових позицій Верховного Суду за 1 квартал 2021 року. Комітет з трудового права

Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https://slovnyk.me/dict/vts/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0

Жернаков В. В. Теоретичні і практичні проблеми формування і реалізації права на гідну працю. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 101–104.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.