ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ДОГОВОРІВ ПРО ПРАЦЮ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Р. І. Шабанов, М. Д. Ждан

Анотація


 Авторами вивчаються проблеми забезпечення принципу свободи договорів про працю в умовах дистанційної роботи науково-педагогічних працівників. Автори зазначають, що дистанційна робота, будучи перспективним напрямом піднесення виробничої сфери і прискорення економічного зростання, потребує ефективного та дотичного вико­ристання, щоб не завдавати шкоди здоров'ю працівників, не знижувати їх професійний рівень та відповідати їх освітньому рівню та не нівелювати їх професійні якості. Для унемож­ливлення прояву означених ризиків дистанційна робота потребує належного правового регулювання, що в свою чергу, забезпечить належні  гарантії трудових прав науково-педагогічних працівників. На думку авторів, розповсюдження нормативних положень про дистанційну роботу не лише на відповідних працівників інформаційно-цифрової сфери не відповідає як принципу єдності і диференціації правового регулювання трудових відносин, так і принципу свободи договорів про працю. Автори констатують, що відповідно до положень підзаконних нормативно-правових актів про здійснення дистанційного навчання та практики їх втілення у закладах вищої освіти  первинна трудова функція науково-педаго­гічних працівників в умовах дистанційної роботи була заміщена функцією адміністрування мережевого освітнього процесу з максимальним витісненням викладацької і наукової складової. У такий спосіб здійснюється недопустимий із точки зору принципу свободи договорів про працю вплив на волю науково-педагогічних працівників, які позбавляються можливості повноцінно реалізовувати власну трудову функцію та погоджуватись на зміну умов трудового договору в процесі переходу на дистанційне навчання. Авторами пропо­нується перенести положення про дистанційну роботу в окрему главу Кодексу законів про працю України, норми якої будуть розповсюджуватись лише на тих працівників, в яких здійснення трудової функції, пов’язаної з ІТ-сферою, є провідною. Автори також пропонують розробити Наказ Міні­стерст­ва освіти і науки України “Про службу дистанційного навчання в закладах вищої освіти”, який буде регулювати положення про роботу відповідної служби, до завдань якої має належати  організація дистанційної роботи в закладах вищої освіти, контроль, а також складання звітності про  її виконання.


Ключові слова


право на працю, свобода договорів про працю, дистанційна робота, науково-педагогічні працівники, гарантії трудових прав, професійні якості, рівень знань, освітній рівень

Повний текст:

PDF

Посилання


Сільченко С., Сєрбіна Д. Дистанційна праця: сучасний стан і перспективи розвитку правового регулювання. Підприємство, господарство і право. 2021. № 1. С. 93–99

Новіков Д. О., Лук’янчиков О. М. Цивілістичний характер змін у Кодексі законів про працю України, пов’язаних із впровадженням правового регулювання дистанційної роботи. Науковий електронний юридичний журнал. 2020. Вип. 4. С. 100–103. URL: http://www.lsej.org.ua/ 4_2020/25.pdf (дата звернення: 20.05.2022)

Козуб І. Трудовий договір про дистанційну роботу в системі трудових договорів. Підприємство, господарство і право. 2021. № 4. С. 118–125

Кодекс Законів про працю України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 20.05.2022)

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки від 25.04.2013 № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 20.05.2022)

Новіков Д. О. Праця в інформацій-ному суспільстві: висновки для трудового права. Право і суспільство. 2015. № 5.2. Ч. 2. С. 96–103

Панок В. Г. Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти. Київ, УНМЦ. 2020. 200 с.

Коваленко О. О. Воля і свобода волі сторін трудового договору як категорії сучасного трудового права України. Сфера дії тру-дового права та права соціального забезпечення: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. Харків: ХНУВС, 2016. С. 88–91. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1564 (дата звернення: 20.05.2022)

Шабанов Р. І., Ждан М. Д. Правове регулювання реалізації права на працю в умовах євроінтеграції. Збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. Право. 2020. Вип. 32. С. 14–23.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.