ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

П. П. Лиманський

Анотація


У статті досліджується генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників у контексті сучасних процесів реформування вищої освіти України. Аналіз нормативно-правових, підзаконних та локальних актів дозволив автору констатувати, що найсуттєвіші зміни у вивченні зазначеної в статті проблематики відбулися після здобуття Україною незалежності. Основним завданням державної політики в галузі вищої освіти стало приведення її до рівня розвинутих країн світу. З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.) розпочався новий етап із вдосконалення правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників щодо рейтингового оцінювання їхньої діяльності. Доведено, що складність правового регулювання в цій сфері обумовлена специфікою трудової діяльності науково-педагогічних працівників. Автор про- понує збільшити частку локального регулювання з огляду на сучасні тенденції автономії закладів вищої освіти.

Ключові слова


genesis, legal regulation, labor activity, institutions of higher education, scientific and pedagogical workers.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гетьманцева Н. Поняття і сутність праці як правової категорії. Трудове право. 2016. № 7. С. 60–65

Красюк Т. В. Проблемні аспекти визначення поняття «науково-педагогічний працівник». Право і суспільство. 2015. № 6-2. С. 89–95

Обушенко Н. М. Розвиток трудового законодавства України за часів існування СРСР. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 4. Ч. 2. С. 142–146

Кононенко В. А. Стан правового регулювання трудових відносин з науково-педагогічними працівниками: актуальні проблеми та шляхи удосконалення. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 1 (22). Т. 2. С.89–94

Кононенко В.А. Особливості прийняття та звільнення з посад науково-педагогічних пра- цівників: дис. … на здобуття наук.ступеня канд. юрид. наук: 12.00 05 / НЮУ імені Ярослава Мудрого. Харків. 2019. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/ KononenkoVA/ d_Kono-nenkoVA.pdf

Крічфалушій-Степанова К. М. Напрями удосконалення правового регулювання робочого часу науково-педагогічних працівників. «Colloguium journal». 2021. № 12 (99). С. 38–42

Момот Є. Межі централізованого і локального регулювання оплати праці науково-педагогічним працівникам. Право та інноваційне суспільство. 2018. № 2 (1). С. 83– 88

Попова-Коряк К.О. Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників: дис. … на здобуття наук.ступ. канд.юрид.наук: 12.00 05 / Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2019. 250 с

Бабовал Н. Р. Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг: зб.н.пр. Кіровоградського національного технічного ун-ту. Економічні науки. Кіровоград. 2016. Вип. 30. С.88–101

Про освіту: Закон України (1991 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#Text

Конститу- ція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/вр#Text

Про вищу освіту: Закон України (2002 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#Text

Націо- нальна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Гужвій А., Кремень В., Луговий В., Савченко О. Київ: Педагогічна думка, 2016. 448 с

Про вищу освіту: Закон України (2014 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Проект поло- ження про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників у ХНПУ імені Г.С. Сковороди. URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/ Proekt/ Proekt_Polozhennia_pro_reityng_07_12_21.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.35.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.