ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ЗАВДАНЬ ТРУДОВОГО ПРАВА ЗАГАЛЬНОПРАВОВІЙ МЕТІ

І. В. Симоненко

Анотація


Автором розкриті особливості відповідності галузевих завдань трудового права загальноправовій меті. Автор констатує, що в чинному трудовому законодавстві існує певний розлад між загальноправовою метою та основними галузевими завданнями трудового права, бо тільки «поліпшення умов праці» та «всемірна охорона прав працівників» спрямовані на забезпечення прав і свобод працівника. Всі інші завдання трудового права скоріше спрямовані на підвищення економічних показників суспільного виробництва та підсилення правових позицій роботодавців. Невідповідність завдань трудового права загальноправовій меті призводить до відповідних проблем у результатах нормотворчості та знижує ефективність норм галузі трудового права.

 

Ключові слова: ефективність права, галузеві завдання трудового права, загально-правова мета, відповідність, соціально-правовий баланс інтересів, соціальна держава.

 

 

Автором раскрыты особенности соответствия отраслевых задач трудового права общеправовым целям. Автор констатирует, что в действующем трудовом законодательстве существует определенное несогласование между общеправовой целью и основными отраслевыми задачами трудового права, так как только «улучшение условий труда» и «всемерная охрана прав работников» направлены на обеспечение прав и свобод работника. Все остальные задачи трудового права скорее направлены на повышение экономических показателей общественного производства и усиление правовых позиций работодателей. Несоответствие задач трудового права общеправовой цели приводит к соответствующим проблемам в результатах нормотворчества и снижает эффективность норм отрасли трудового права.

 

Ключевые слова: эффективность права, отраслевые задачи трудового права, общеправовая цель, соответствие, социально-правовой баланс интересов, социальное государство.

 

 

The author discloses the specifics of the compliance of the sectoral tasks of labour law with the general purpose of law. The author states that certain disagreement between the general purpose of law and the main sectoral tasks of labor law is represented in the current labour law, since only «improvement of working conditions» and «universal protection of workers’ rights» are aimed at ensuring the rights and freedoms of the employee. All other labour law tasks are more likely to increase the economic indicators of social production and strengthen the legal position of employers. Incompatibility of the tasks of labour law with the general purpose of law leads to corresponding problems in the results of rulemaking and reduces the efficiency of the norms of the field of labor law.

 

Key words: efficiency of law, sectoral tasks of labor law, general purpose of law, conformity, socio-legal balance of interests, social state.


Повний текст:

PDF

Посилання


Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права / В.И. Никитинский, В.Н. Кудрявцев, Р.З. Лившиц. – М.: Юрид. лит., 1971. – 280 с.;

Жинкин С.А. Эффективность права: антропологическое и ценностное измерение : дис ... доктора юридических наук : 12.00.01 / С.А. Жинкин; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2009. – 401 с.;

Процевський О.І. Методологічні засади трудового права: монографія / О. І. Процевський ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2014. – 259 с.;

Процевський В.О. Приватно-правове та публічно-правове регулювання соціально-трудових відносин : монографія / В.О. Процевський. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 330 с.;

Новіков Д.О. Штраф як вид дисциплінарного стягнення: веління часу чи черговий прояв концепції «гнучкості» (дерегулювання) у трудовому праві / Д.О. Новіков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». – 2014. – Вип. 10–2. – Т. 2. – С. 17–19;

Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією / Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Право». – 2016. – Вип. 24. – С. 43–51;

Лукьянчиков О.Н. Что и кому гарантирует гарантийная функция материальной ответственности? / О.Н. Лукьянчиков, Д.А. Новиков // Трудовое и социальное право. – 2016. – № 4. – С. 39–42;

Лук’янчиков О.М. Про недоцільність розширення переліку дисциплінарних стягнень / О.М. Лук’янчиков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – № 3. – Т. 1. – С. 141–144;

Конституція України: офіц. текст: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р. : станом на 30 вересня січня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141;

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. // ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375; 11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. // Офіційний вісник України від 16.04.1998-1998 р., № 13, / № 32 від 23.08.2006 р., стор. 270;

Щодо непрямого примушування до праці: Рекомендація Міжнародної організації праці № 35 від 10.06.1930 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/993_099;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів : Закон України від 13 травня 2014 р. № 1255-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 27. – Ст. 912.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884080

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.