ЩОДО ПИТАННЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ У ПРАВІ УКРАЇНИ

М. С. Марченко

Анотація


У  статті  викладено  результати  дослідження  відповідності  норм  соціального  житла  в  Україні  європейським  стандартам.  Аналізуються  протиріччя  між  низькими нормами соціального житла та програмою Організації Об’єднаних Націй (ООН) у боротьбі з бідністю.  Обґрунтовується  вибір  оптимізації  організаційно-правової  форми  соціального захисту – забезпечення соціальним житлом з урахуванням європейських орієнтирів.

Ключові  слова:  соціальне  житло,  норми  соціального  житла,  соціальний  захист, організаційно-правова форма. 

 

В  статье  изложены  результаты  исследования  соответствия  норм  социального  жилья  в  Украине  европейским  стандартам.  Анализируются  противоречия  между низкими  нормами  социального  жилья  и  программой  Организации  Объединенных  Наций (ООН) по борьбе с бедностью. Обосновывается выбор оптимизации организационно-правовой формы социальной защиты – обеспечения социальным жильем с учетом европейских ориентиров.

Ключевые слова: социальное жилье, нормы социального жилья, социальная защита, организационно-правовая форма.

 

The article presents the results of the study on the compliance of the standards of social housing in Ukraine with European standards. The contradictions between low social housing standards and the United Nations Poverty Reduction Program are analyzed. The choice of optimization of organizational-legal form of social protection – provision of social housing taking into account European landmarks is substantiated.

Key words: social housing, norms of social housing, social protection, organizational and legal form.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 12.01.2006 р. № 3334-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/3334-15;

Європейська соціальна хартія (переглянута) Страсбург, 3 травня 1996 року ратифіковано із заявами Законом № 137-V від 14.09.2006 р., ВВР, 2006, № 43, ст. 418. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/994;

Тищенко О.П. Європейський підхід до розвитку житлового господарства: орієнтири для України // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №3 (165). – С. 303–304;

Шевчук Т.В. Забезпечення населення соціальним житлом: світовий досвід / Т.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 309–315;

Економічна і соціальна географія України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://subject.com.ua/geographic/ maslyak/ 138.html;

Про затвердження Державних будівельних норм України «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005: Наказ Держбуду України від 18.05.2005 р. №80. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gioc.kiev.ua;

Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5464-10;

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 219 «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171347

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.