СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА

А. С. Попій

Анотація


У  статті  досліджується  взаємовідношення  принципу  індивідуалізації покарання та окремої спеціальної засади призначення покарання (за сукупністю злочинів). Встановлено,  що  спеціальні  засади  призначення  покарання  виступають  у  ролі  елементу механізму реалізації принципу індивідуалізації покарання.

Ключові  слова : принцип  призначення  покарання,  спеціальні  засади  призначення покарання, індивідуалізація покарання.

 

В  статье  исследуется  взаимоотношение  принципа  индивидуализации наказания  и  отдельного  специального  начала  назначения  наказания (по  совокупности преступлений). Определены специальные начала назначения наказания, которые выступают в роли элемента механизма реализации принципа индивидуализации наказания.

Ключевые  слова:  принцип  назначения  наказания,  специальные  начала  назначения наказания, индивидуализация наказания.

 

The article investigates the relationship between the principle of individualization of punishment and the separate special purpose of punishment (for a set of crimes). It is established that the special principles of the appointment of punishment act as an element of the mechanism of implementation of the principle of individualization of punishment.

Keywords : рrinciple of sentencing, special principles of punishment, individualization of punishment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву / М.И. Бажанов. – К.: Вища школа, 1980. – С. 20;

Благов Е.В. Назначение наказания. Теория и практика. – Ярославль, 2002. – С. 57;

Велиев С.А. Индивидуализация уголовного наказания / С.А. Велиев, А.В. Савенков. – М.: Красанд, 2010. – 216 с.;

Горностай А.В. Призначення покарання за замах на злочин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. – 2014. – Вип. 4. Том 2. – С. 152–155;

Дудоров О.О. Спеціальні засади призначення покарання / О.О. Дудоров // Слово Національної школи суддів України. – 2012. – № 1 (1). – С. 121–135;

Іскендеров Ф. Дуалізм правового визначення ознак індивідуалізації покарання: компаративний аналіз / Ф. Іскендеров // Підприємництов, господарство і право. – 2017 – № 7. – С. 126–129; 7. Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве / И.И. Карпец. – М.: Госюриздат, 1961. – 152 с.;

Козлов А.П. Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве: дисс. на соискан. учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / А.П. Козлов. – М., 1977. – С. 14;

Конопельский В. О соотношении принципов дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности и исполнения наказаний / В. Конопельский // Legea si viata. – 2014. – С. 4;

Минин Р.В. Проблемы определения принципов назначения наказания / Р.В. Минин, К.Г. Токарева // http://esa-conference.ru/wp-content/ uploads/ files/pdf/Tokareva-Kseniya-Gennadevna.pdf;

Музика А.А. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я населення: монографія / О.П. Горох, А.А. Музика. – К., 2012. – 404 с.;

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навч. посібник / В.О. Навроцкий. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.;

Полтавець В.В. До питання про поняття та види спеціальних засад призначення покарання / В.В. Полтавець // Кримінальний кодекс України 2001 р.: Проблеми застосування і перспективи удосконалення: матеріали між нар. наук.-практ. конф. 7–8 квіт. 2006 р. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. Справ, 2006. – Ч. 1. – С. 243–245;

Шевченко Д.А. Принцип індивідуалізації покарання в кримінальному праві України: дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / Д.А. Шевчекно. – 2014. – С. 123;

Шинкарьов Ю.В. Основні засади індивідуалізації покарання за Кримінальним Уложенням 1903 року / Ю.В. Шинкарьов // Збірник наукових праць Харківськ. нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. Сер. Право. – 2012. – Вип. 18. – С. 98–105;

Ющик О.І. Індивідуалізація покарання як кримінально-правовий принцип / О.І. Ющик // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія Право. – 2014. – Вип. 27. Том 3. – С. 85–88.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171427

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.