СУТНІСТЬ ТА ГЕНЕЗА ПРИНЦИПІВ (ЗАСАД) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

А. О. Полянський

Анотація


У статті досліджено сутність та значення засад (принципів) кримінального провадження. На основі аналізу наукових джерел та нормативних актів України розглянуті етапи становлення засад (принципів) кримінального процесу. Аргументовано висновок про особливе юридичне значення систематизації та необхідність унормування засад кримінального провадження. 

Ключові слова: принципи і засади кримінального провадження, сутність принципу, систематизація, генеза

 

В  статье  исследованы  сущность  и  значение  принципов  уголовного производства.  На  основе  анализа  научных  источников  и  нормативных  актов  Украины рассмотрены этапы становления основ (принципов) уголовного процесса. Аргументирован вывод  об  особом  юридическом  значении  систематизации  и  необходимость  нормативного закрепления понятия принципов уголовного производства.

 Ключевые  слова:  принципы  и  основы  уголовного  производства,  соотношение принципов и основ, систематизация, генезис.

 

The essence and significance of the principles of criminal proceedings are investigated in the article. Based on the analysis of scientific sources and normative acts of Ukraine, the stages of formation of the principles (principles) of the criminal process are considered. The conclusion about a special legal value of systematization and necessity of normative fastening of concept of principles of criminal manufacture is argued.

Key words: principles and foundations of criminal proceedings, the correlation of principles and foundations, systematization, genesis.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. – Електронний ресурс: Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254;

Кучинська О.П. Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження. – Електронний ресурс: Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe;

Академічний тлумачний словник української мови (1970–1980). – Електронний ресурс: Режим доступу: http://sum.in.ua/s/pryncyp;

Божко В. Аналіз співвідношення змісту термінів «засада» і «принцип» крізь призму правових позицій Конституційного Суду України / В. Божко // Вісник Львівського університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 54. – С. 124–132;

Кримінальний процесуальний кодекс України / Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс від 13.04.2012 р. № 4651-VI. – Електронний ресурс: Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17;

Галаган О.І. Поняття та система засад (принципів) кримінального провадження / О.І. Галаган, Д.П. Письменний // Науковий вісник Національної Академії Внутрішніх справ. – 2013. – № 4. – С. 167–171;

Лобойко Л.М. Кримінальний процес України: підручник / Л.М. Лобойко. – К.: Істина, 2014. – 432 с.;

Кучинська О.П. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: монографія / О.П. Кучинська. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 228 с.;

Михеєнко М.М. Кримінальний процес України: підручник; 2-ге вид., переробл. і доповн. / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.;

Навроцька В.В. Засади диспозитивності та її реалізація в кримінальному процесі України: монографія / В.В. Навроцька. – Л.: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 440 с.;

Навроцька В.В. Поняття принципу (засади) кримінального процесу / В.В. Навроцька. – Л.: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2009. – Вип. 48. – С. 304–311;

Гончаренко В.Г. Кримінальне процесуальне право України: навч. посібник / В.Г. Гончаренко, К.В. Бєляєва, А.М. Бірюкова. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://mybook.biz.ua/index.php;

Дидич О.Ю. Система принципів кримінального процесу України: еволюція поглядів / О.Ю. Дидич. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.apdp.in.ua/v69/55.pdf
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171445

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.