ЩОДО НЕПОРУШНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ПІД ЧАС РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

К. О. Мешкова

Анотація


Метою наукової статті є аналіз новел національного законодавства, які регулюють питання примусового відчуження майна в умовах режиму воєнного стану. Автором здійснюється дослідження змісту принципу непорушності права власності та обrрунтовується необхідність неухильного дотримання його елементів у процесі визначення меж допустимого втручання з боку держави під час бойових дій

Ключові слова


право власності, примусове відчуження, воєнний стан, законність

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк О. Зміст принципу непорушності права власності. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 5. С. 5–9;

Кучер В. О. Непорушність права власності за цивільним законодавством України. Вісник Львівського торговельно-економічного універ-ситету. Юридичні науки. 2017. № 4. С. 277–286;

Фігель Ю. О. Обмеження прав людини в умовах воєнного стану. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Сер. Юридична. 2015. Вип. 2. С. 222–230;

Загальна декларація прав людини Генеральної асамблеї від 10.12.1948 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text.

Протокол до Кон-венції про захист прав людини і основоположних свобод. Ратифікація від 17.07.1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535#Text;

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Серявін та інші проти України» (Заява № 4909/04). Страсбург, від 10.05.2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_672#Text.

Рішення Європейського суду з прав людини. Справа «Щокін проти України» (Заяви № 23759/03 та № 37943/06). Страсбург, від 14. 01.2011 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858#Text.

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text.

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану: Закон України від 17.05.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text.

Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану: Закон України від 06.09.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2561-20#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.