ФОРФЕЙТИНГ. ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ

С. І. Сприндис

Анотація


У статті розкривається поняття, особливості та види фортфейтингу. Також у даній статті говориться про те, що саме державне кредитування експорту у європейських країнах спонукало до виникнення форфейту. Було також розкрито, що сторонами даного договору є три сторони, а саме кредитор, боржник та форфорейтингова компанія. Форфейтиногова угода відбувається в декілька етапів. Автором також було розкрито, що саме є предметом фортфейтингової угоди.

Ключові слова: форфейтинг, кредит, операції, банківська гарантія, аваль.

 

 

В статье раскрывается понятие, особенности и виды фортфейтинга. Также в данной статье говорится о том, что именно государственное кредитование экспорта в европейских странах побудило к возникновению форфейта. Было также раскрыто, что сторонами данного договора есть три стороны, а именно кредитор, должник и форфорейтинговая компания. Форфейтиноговая сделка совершается в несколько этапов. Автором также было раскрыто, что именно является предметом фортфейтингового соглашения.

Ключевые слова: форфейтинг, кредит, операции, банковская гарантия, аваль.

 

 The article reveals the concept, features and types of forfeiting. Also, this article states that it was government lending for exports in European countries, which prompted the emergence of forfeit. It was also disclosed that the parties to this contract are three parties, namely, a creditor, a debtor and a fortepromising company. Forfeit agreement is in several stages. The author also disclosed that it is the subject of fortefeiting agreement.

Key words: forfeiting, credit, operations, bank guarantee, aval.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про проголошення незалежності України, Постанова Верховної ради Української РСР//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 38, ст.502;

Про Основні напрями зовнішньої політики України, Постанова Верховної ради України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 37, ст. 379;

Угода про партнерство та співробітництво, ратифікована ЗУ від 10.11.1994 р., № 237/94-ВР. Голос України, 1994. № 49. С. 2–3;

Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40–44, ст. 356;

Про фінансовий лізинг. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, №16, ст. 68;

Нашкерська М.М. Форфейтинг, як інструмент фінвнсування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/27749/1/095-152-152.pdf;

Форфейтингові операції. URL: https://studfiles.net/preview/1863580/page:32/; 8. Форфейтингові операції. URL: http://pidruchniki.com/2015060964930/finansi/forfeyting_posluga_rinku_pozik.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317033

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.