СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У РУСЬКІЙ ПРАВДІ

Ю. В. Шинкарьов

Анотація


 В статті досліджуються положення пам’ятки українського законодавства – Руської правди щодо виокремлення у її змісті проявів субінституту спеціальних засад призначення покарання. Констатується складність їх виокремлення, у сучасному їх розумінні, у змісті Правди.

Ключові слова: Руська правда, призначення покарання, загальні засади призначення покарання, спеціальні засади призначення покарання.

 

 В статье исследуются положения памятки украинского законодательства – Русской правды в отношение выделения в ее содержании субинститута специальных начал назначения наказания. Констатируется сложность их выделения, в современном их понимании, в содержании Правды.

Ключевые слова: Русская правда, назначение наказания, общие начала назначения наказания, специальные начала назначения наказания.

 

 The article examines the provisions of the monument of Ukrainian legislation - the n Truth about the isolation of the content of manifestations of the sub-institute of special principles for the imposition of punishment. It is stated the complexity of their isolation, in their contemporary understanding, in the content of Truth.

Key words: russkaya pravda, punishment appointment, general principles of punishment, special principles of punishment.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бедрій М.М,Вплив вервного права на зміст «Руської правди». Юридичний науковий електронний журнал. URL: http://lsej.org.ua/1_2016/4.pdf;

Бедрій М.М. Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі. Молодий вчений. 2014. № 8 (11). С. 179–184;

Ворона В.С. Спеціальні засади призначення покарання окремим категоріям осіб: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. / Харківський національний університет внутрішніх справ. 20 с.;

Горностай А.В. Призначення покарання за замах на злочин. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2014. Вип. 4. Том 2. С. 152–155;

Гуменюк Ю.С.Призначення покарання за незакінчений злочин: історично-правовий досвід. Право і суспільство. 2012. № 2. С. 227–233;

Дудоров О.О. Спеціальні засади призначення покарання. Слово Національної школи суддів України. 2012.№ 1 (1). С. 121−135;

Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській русі: аналіз основних джерел права ІХ–ХІІ ст. Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 55–58;

Єрмак О.В. Конфіскація майна в кримінальному праві України в ІХ – на початку ХХ століть. Порівняльно-аналітичне право. 2014. №5. С. 328–330. URL: http://www.pap. in.ua/5_2014/97.pdf;

Єрмолаєв В.М. Правда руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/pravda-ruska-yaroslava-mudrogo-do-vitokiv-i-traditsiy-vitchiznyanogo-zakonodavstva;

Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України: автореф. дис… канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. Х.: 2006. 20 с.;

Коваленко О. Повторність злочинів в окремих пам’ятках права, що діяли на території України в дорадянський період. Юридичні науки 2011. № 89. С. 107–111;

Пасічник М.С. Руська правда як основний законодавчий документ давньої Русі. Квалілогія книги. 2013. №1 (23). С. 89–98;

Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08. Київ, 2005. 21 с.;

Попій А.С. Історико-правовий аналіз розвитку правової регламентації покарання за сукупністю злочинів у дореволюційний період. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Право». 2016. Вип. 24. С. 140–146;

Попій А.С. Спеціальні засади призначення покарання як передумова для його індивідуалізації. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Серія «Право». 2017. Вип. 27. С.119–124;

Правда руська. URL: http://litopys.org.ua/oldukr2/oldukr51.htm;

Шинкарьов Ю.В. Покарання як основний захід кримінально-правового характеру за руською правдою. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Право». 2011. Вип. 16. С. 119–124;

Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру: монографія. Х.: НікаНова, 2014. 388 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1317452

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.