СУЧАСНІ АНГЛІЗМИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Л. Г. Боярова

Анотація


Стаття присвячена засвоєнню англізмів українською літературною мовою на семантичному рівні, що стало в глобалізаційну добу одним з актуальних питань національного мовознавства. Об’єктом уваги є сучасні англізми, які вже засвоїлися лексико-семантичною системою української літературної мови. Завдання мовного аналізу – визначити основні семантичні процеси, що відбуваються в плані змісту чужомовної одиниці англійського походження під час її засвоєння мовою-реципієнтом. Здійснено порівняльний аналіз кодифікованих мовних одиниць у тлумачних словниках української та англійської мов. Проведений аналіз засвідчує, що засвоєння англізмів українською мовою здебільшого супроводжується різними семантичними процесами, які змінюють план змісту чужомовної одиниці.

Ключові слова: українська мова, семантика, термін, запозичення, англізм.

 

Статья посвящена усвоению англицизмов украинским литературным языком на семантическом уровне, что стало в глобализиционную эпоху одним из актуальных вопросов национального языкознания. Объектом внимания являются современные англицизмы, которые усвоились лексико-семантической системой украинского литературного языка. Задача языкового анализа – определить основные семантические процессы, которые происходят в плане содержания иноязычных единиц английского происхождения при ее усвоении языком-реципиентом. Осуществлен сравнительный анализ кодифицированных языковых единиц в толковых словарях украинского и английского языков. Проведенный анализ свидетельствует, что усвоение англицизмов украинским языком в большинстве случаев сопровождается разными семантическими процессами, которые изменяют план содержания иноязычной языковой единицы.

Ключевые слова: украинский язык, семантика, термин, заимствование, англицизм.

 

The article considers the problem of adoption of Anglicisms by standard Ukrainian on the semantic level, which, in the age of globalization, has become one of the topical issues of national linguistics. Attention is paid to modern Anglicisms that have already been adopted by the lexical and semantic system of standard Ukrainian, are codified and frequently used in the Ukrainians’ speech, professional in particular. The aim of the language analysis is to define the main semantic processes that take place in the content plane of a language unit of English origin during its adoption by the recipient language. A comparative analysis of codified language units in the academic explanatory “Dictionary of the Ukrainian Language” in 20 volumes and the lexicographic work “Oxford Dictionary of English” is given. The conducted analysis shows that adoption of Anglicisms by the Ukrainian language is mainly accompanied by various semantic processes that change the content of the foreign language unit. The most common processes mean the extension and narrowing of the semantics of the Anglicism that is incorporated into the semantic system of standard Ukrainian.

Key words: the Ukrainian language, semantics, term, adoption, Anglicism.


Повний текст:

PDF

Посилання


Битківська Я. В. Тенденції засвоєння і розвитку семантики англізмів у сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Битківська Ярина Володимирівна. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

Сергєєва Г. А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01«Українська мова» / Сергєєва Галина Анатоліївна. – Харків, 2002. – 16 с.

Словник української мови : У 20-ти т. / Український мовно-інформаційний фонд НАН України; за ред. В. М. Русанівського. – Київ : Наукова думка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/ExplS/.

Oxford Dictionary of_English [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oxforddictionaries.com/.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165035

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.