СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ В ЩОДЕННИКУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Н. В. Піддубна

Анотація


У статті досліджено особливості вживання релігійної лексики в щоденникових записах Т. Шевченка. Показано, що в щоденнику використовуються не лише християнські релігійні найменування, а й лексеми на позначення понять інших релігій, що сприяло збільшенню лексичного складу української й російської мов. Зокрема, увага звернена на розширення семантики релігійних лексем, що відбувається внаслідок актуалізації периферійних смислів.

Ключові слова: лексема, релігійна лексика, семантика, смисл, щоденник.

 

В статье исследованы особенности употребления религиозной лексики в дневниковых записях Т. Шевченко. Показано, что в дневнике используются не только христианские религиозные наименования, а и лексемы для обозначения понятий других религий, что расширило лексический состав украинского и русского языков. В частности, внимание обращено на расширение семантики религиозных лексем, происходящей в результате актуализации периферийных смыслов.

Ключевые слова: лексема, религиозная лексика, семантика, смысл, дневник.

 

The article presents the analysis of peculiar features of religious lexis usage in T. Shevchenko’s Diary. The topicality of the article is predetermined by the fact that in T. Shevchenko’s language mapping of the world the concept sphere RELIGION plays an important role, and his use of lexeme-verbalizers of various religious concepts unveils him as lingual personality, makes it possible to identify T. Shevchenko’s input in the broadening of the lexical level of the Ukrainian language and in revealing the pragmatic potential of religious lexemes. The aim of the research is to study the specificity of religious lexis functioning in T. Shevchenko’s Diaries. The analysis has proved that not only Christian religious names are used in the diary but also lexemes naming notions from other religions. Using these lexemes, T. Shevchenko facilitates their fixing in the lexical funds of Ukrainian and Russian languages as far as elite lingual personalities’ speech greatly influences the formation and reformation of language norms, in particular it allows changes in the lexis. In his diary T. Shevchenko uses proper names connected with religion, especially with Ancient Greek Mythology, that have the status of precedent proper names, creatively implementing the nation-based principle in this way. Much attention is paid to the widening of semantics of religious lexemes that happens due to the actualization of peripheral senses. The author of the diary uses a range of religious names metaphorically, namely those that compose various lexical semantic groups ( LSGs) of religious lexis – “the names of representatives of different religions” and “the names of religious buildings”.

Key words: lexeme, religious lexis, semantics, sense, diary.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берест Т.М. Семантика художнього слова в поезії 80–90 років ХХ століття: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 «Українська мова» / Т.М.Берест . – Харків, 2000. – 20 с.

Грінченко Б.Д. Словарь української мови: в 4-х т / Б.Д.Грінченко. – К.: Наукова думка, 1996–1998.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Online] http://gufo.me/content_dal/inkvizishhja-11807.html#ixzz4KJPquRhM

Дзюбишина-Мельник Н. Мова релігійної преси з погляду загальнолітературних норм / Наталія Дзюбишина-Мельник // Сучасна богословська термінологія: від історичних традицій до нових концепцій: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 1998. – С. 202–213.

Дзюбишина-Мельник Н. Ще один стиль української літературної мови / Наталія Дзюбишина-Мельник // Культура слова. – 1994. – Вип. 45. – С. 14–20.

Історія української мови: Лексика і фразеологія / За ред. В.М. Русанівського. – К.: Наукова думка, 1983. – 741 с.

Ковтун А. А. Інноваційні процеси в українській церковно-релігійній лексиці (на матеріалі художньої прози ХХ ст.) : дис. … кандидата філологічних наук : 10.02.01 / Ковтун Альбіна Анатоліївна. – Чернівці, 2006. – 274 с.

Піддубна Н.В. Вербалізація концептосфери «Релігія» в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка / Н.В. Піддубна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В.Ковальчук, С.В.Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48. – С. 228–231.

Піддубна Н.В. Вербалізація релігійних почуттів у листах Тараса Шевченка / Н.В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць / відп. ред. проф. Л. А. Лисиченко та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – Вип.39. – С. 97–103.

Русанівський В.М. Історія української літературної мови : [підручник] / Віталій Макарович Русанівський. – К. : АртЕк, 2002. – 424 с.

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh Словник української мови: в 11 тт / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980.

Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка: в 3-х т. / И.И. Срезневский. – С. Петербург, 1893–1895.

Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. / О.А. Стишов // Мовознавство. – 1999. – №1. – С. 7–21.

Шевченко Т.Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора / Тарас Григорович Шевченко ; упоряд. та комент. С.А. Гальченка; передм. І.М. Дзюби. – Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 960 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165041

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.