ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СИМВОЛІКИ ЧИСЛА В ПОЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ

І. А. Павлова, Ю. О. Тимченко

Анотація


У статті йдеться про один із напрямів лінгвопоетичних студій – вивчення потенційних можливостей частин мови, що в художньому тексті зреалізовують прагматичні функції – образності, емоційності, експресії. Описано семантичні можливості числівників щодо специфіки відображення дійсності й символічного наповнення. На матеріалі лірики поетів-шістдесятників числівники розглядаються як образи-концепти, що набули символічного значення. Для поетів-шістдесятників характерне використання числівників у їх сакральному міфологічно-релігійному сенсі. Указано на позитивні й негативні смисли, виражені числовими символами. Проаналізований матеріал свідчить, що числівники один, два, три, сім, дев’ять, сорок можна вважати такими, що мають здатність до символізації, міфологізації, ідеологізації.

Ключові слова: числівник, прагматичне значення, символічне значення, образ-концепт, поетичний текст.

В статье речь идет об одном из направлений современных лингвопоэтических исследований – изучение потенциала частей речи, которые в художественном тексте реализуют прагматические функции – образности, эмоциональности, экспрессивности. Описаны семантические возможности имен числительных относительно специфики отображения действительности и символического наполнения. На материале лирики поэтов-шестидесятников имена числительные рассматриваются как образы-концепты, которые приобрели символическое значение. Для поэтов-шестидесятников характерное использование имен числительных в их сакральном мифологически-религиозном смысле. Указаны позитивные и негативные смыслы, которые выражены числовими символами. Проанализированный материал свидетельствует о том, что имена числительные один, два, три, семь, девять, сорок можна считать такими, что имеют способность к символизации, мифологизации, идеологизации.

Ключевые слова: имя числительное, прагматическое значение, символическое значение, образ-концепт, поэтический текст.

The article deals with one of the linguistic studies’ directions – the study of the potential of parts of speech that implements pragmatic functions of imagery, emotion, expression in poetic texts. The main reason to deal with numerals in poetic texts is to investigate their functioning as language units that can be the peculiar method to express the idea. The goal is to find out the symbolic meanings of numerals in the poetries of the Sixties. It is possible when to research the ways of symbolic meaning forming; to point out those contexts with numerals that are the features of poets’ individual manner; to define the meanings of numerals in poetic texts of the Sixties. The semantic possibilities of numerals on the specific reflection of reality and symbolic content are described. Numerals are seen on the material of lyric poets of the sixties as imagesconcepts that have become symbolic meaning. It is also stated that the use of numerals in their sacred mythological and religious sense is typical for the poets of the sixties. As a result positive and negative meanings expressed by numeric symbols are described. It is concluded that the numerals one, two, three, seven, nine, forty can be considered as having the capacity for symbolization, mythologizing, and ideologization.

Key words: numeral, pragmatic meaning, symbolic meaning, image-concept, poetic text.


Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнова Н.Д. Проблема числа / Н.Д. Арутюнова // Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка / [отв. ред. Н.Д. Арутюнова]. – М. : Индрик, 2005. – С. 5-21.

Вінграновський М.С. Вибрані твори / Микола Вінграновський; [передм. : І. Дзюба]. – К. : Дніпро, 1986. – 463 с.

Вінграновський М.С. Вибрані твори : у 3 т. / Микола Степанович Вінграновський; [передм. : Т. Салига]. – Т. 1 : Поезії, 1954 – 2003 – 2004. – Тернопіль : Богдан, 2004. – 399 с. (Серія «Маєстат слова»).

Джинджихадзе Дж.М. Пути возникновения и развития счета / Дж.М. Джинджихадзе, В.Ю. Зыцарь, Ю.В. Зыцарь. – Тбилиси, 1989.

Драч І.Ф. Корінь і крона. Поезії / І.Ф. Драч. – К. : Рад. письменник, 1974. – 111 с.

Драч І.Ф. Сонце і слово : Поезії / І.Ф. Драч. – К. : Дніпро, 1978. – 367 с.

Костенко Л. Вітрила / Ліна Костенко. – К. : Рад. письменник, 1958. – 95 с.

Костенко Л. Над берегами вічної ріки : Поезії / Ліна Костенко. – К. : Рад. письменник, 1977. – 163 с.

Костенко Л. Неповторність : Вірші. Поеми / Ліна Костенко. – К. : Молодь, 1980. – 222 с.

Костенко Л. Сад нетанучих скульптур : Вірші. Поема-балада. Драм. поеми / Ліна Костенко. – К. : Рад.

письменник, 1987. – 207 с.

Костенко Л. Поезії : [збірник] / Ліна Костенко, Олександр Олесь, Василь Симоненко, Василь Стус. – К. : Наукова думка, 1998. – 223 с.

Костенко Л. В. Берестечко. Іст. роман / Ліна Костенко. – К. : Укр. письменник, 1999. – 157 с.

Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1980. – Т. 11. – С. 330.

Флоренский П. Столп и утверждение истины / П. Флоренский [2-е изд.]. – Берлин, 1929. – 568 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165066

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.