ЛЕКСИКОГРАФІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ВБРАННЯ (на матеріалі текстів соціально-побутової казки)

Р. Л. Сердега

Анотація


У статті проаналізовано одну з найдавніших груп лексики – найменування одягу. Ці назви завжди супроводжують людину протягом усього періоду її існування. Традиційно їх зараховують до предметів матеріальної культури. Назви одягу становлять інтерес для науковців різних напрямів, зокрема етнографів, мовознавців, фольклористів. Найменування народного вбрання розглянуті автором на матеріалі соцiально-побутових казок українського народу. Для опису вищезазначених назв використано лексикографічний метод дослідження мовних систем. У статті також виділено основні групи лексики, що використовуються в текстах вищезазначених казок.


Ключові слова


мова фольклору, лексикографічна репрезентація, сoцiaльнo- пoбутoвa казка, українське народне вбрання, лексика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова, Л. Г. (1991). Назви верхнього одягу у поліських, волинських та подільських говірках. В Дослідження з української діалектології (с. 126–140). Київ: Наук. думка.

Аркушин, Г. Л. (2000). Словник західнополіських говірок. (Т. 1.). Луцьк: Вежа.

Березовська, Г. Г. (2010). Словник назв одягу та взуття у східноподільських говірках. Умань: Уман. комун. видавн. поліграф. п-во

Білодід, І. К. (Ред.). (1973). Словник української мови. (Т. ІV.). Київ: Наук. думка.

Бріцина, О. (1987). Соціально-побутова казка. Київ: Дніпро.

Гримашевич, Г. І. (2003). Номінація одягу та взуття в середньополіському діалекті. (Дис. … канд. філол. наук). Київ: Ін-т укр. мови НАНУ.

Гримашевич, Г. І. (2002). Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок. Житомир: Північноукр. діалектолог. центр ЖДПУ ім. І. Франка.

Гуйванюк, Н. В. (Ред). (2005). Словник буковинських говірок. Чернівці: Рута.

Коцан, В. (2022). Традиційне народне вбрання у фольклорі Закарпаття. Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія «Історія», 1 (46), 216–227. 10. Лисиченко, Л. А. (1971). Архаїчні назви одягу в східнослобожанських говірках. Праці XII Респ. діалектолог. Наради (с. 336–342). Київ: Наук. думка.

Марцин, С., Полозова, О., & Ткач, О. (2022). Художньомов- на версія народного вбрання в текстах письменників-класиків. В Українське буття у слові й тексті: студії з лінгвоукраїнознавства (с. 235–261). Харків: ХНПУ; ХІФТ.

Онишкевич, М. Й. (1984). Словник бойківських говірок. (Частина перша). Київ:

Наук. думка.

Ужченко, В. Д., & Ужченко, Д. В. (2007). Фразеологія сучасної української мови. Київ: Знання.

Шило, Г. (2008). Наддністрянський реґіональний словник. Львів: Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАНУ.

Щербина, Т. (2013). Чи вдягала Онися водночас дві спідниці? (Назви одягу в мові прози Івана Нечуя-Левицького). Культура слова, 79, 60–65.

Шубравська, М. М. (1970). Весілля. (Кн. 1.). Київ: Наук. думка.

REFERENCES

Аnysymova, L. H. (1991). Nazvy verknoho odiahu u poliskykh, volynskykh ta podilskykh hovirkakh [Names of outerwear in Polissya, Volyn and Podillya dialects]. In Doslidzhennia z ukrainskoi dialektolohii – Research on Ukrainian dialectology (рр. 126–140). Кyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Arkushin, H. L. (2000). Slovnyk zakhidnopoliskykh hovirok [Dictionary of West Polissya dialects]. (Vol. 1.). Lutsk: Vezha [in Ukrainian].

Berezovska, G. G. (2010). Slovnik nazv odyagu ta vzuttia u shidnopodilskih govirkah [Dictionary of names of clothes and footwear in East Podillia dialects.]. Uman: Uman komun. vidavn.-poligraf. p-vo [in Ukrainian].

Bilodid, I. K. (Red.). (1973). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (Vоl. IV.). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Britsyna, O. (1987). Sotsialno-pobutova kazka [Social and household fairy tale]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian]. 6.

Hrymashevych, H. I. (2003). Nominatsiia odiahu ta vzuttia v serednopoliskomu dialekti [Nomination of clothes and shoes in the Middle Polissya dialect]. Сandidate’s thesis. Kyiv: In-t ukr. movy NANU [in Ukrainian].

Hrymashevych, H. I. (2002). Slovnyk nazv odiahu ta vzuttia serednopoliskykh i sumizhnykh hovirok [Dictionary of names of clothes and footwear of Middle Polissya and adjacent dialects. Zhytomyr: Pivnichnoukr. dialektoloh. tsentr ZhDPU im. I. Franka [in Ukrainian].

Huivaniuk, N. V. (Ed.). (2005). Slovnyk bukovynskykh hovirok [Dictionary of Bukovinian dialects]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].

Kotsan, V. (2022). Tradytsiine narodne vbrannia u folklori Zakarpattia [Traditional folk costumes in Transcarpathian folklore]. Nauk. visn. Uzhhorod. un-tu. Seriia «Istoriia» – Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series «History», 1 (46), 216–227 [in Ukrainian].

Lysychenko, L. A. (1971). Arkhaichninazvy odiahu v skhidnoslobozhanskykh hovirkakh [Archaic names of clothes in Eastern Slobozhanshchyna dialects]. Pratsi XII Resp. dialektoloh. narady – Proceedings of the XII Rep. dialectological meeting (рр. 336–342). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Martsyn, S., Polozova, O., & Tkach, O. (2022). Khudozhnomovna versiia narodnoho vbrannia v tekstakh pysmennykiv-klasykiv [Artistic and linguistic version of folk clothes in the texts of classical writers]. Іn Ukrainske buttia u slovi y teksti: studii z linhvoukrainoznavstva – UkrainianBeing in Word and Text: Studies in Linguistics and Ukrainian Studies (pp. 235–261). Kharkiv: KhNPU; KhIFT [in Ukrainian].

Onyshkevych, M. Y. (1984). Slovnyk boikivskykh hovirok [Іctionary of Boyko dialects]. (Part One). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Uzhchenko, V. D., & Uzhchenko, D. V. (2007). Frazeolohiia suchasnoi ukrainskoi movy [Phraseology of the modern Ukrainian language]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Shylo, H. (2008). Naddnistrianskyi regionalnyi slovnyk [Naddnistrian regional dictionary]. Lviv: In-t ukrainozn. im. I. Krypiakevycha NANU [in Ukrainian].

Shcherbyna, T. V. (2013). Chy vdiahala Onysia vodnochas dvi spidnytsi? (Nazvy odiahu v movi prozy Ivana Nechuia- Levytskoho) [Did Onisya wear two skirts at the same time? (Names of clothes in the prose of Ivan Nechuy-Levytsky)]. Kultura slova – Word culture, 79, 60–65 [in Ukrainian].

Shubravska, M. M. (1970). Vesillia [Wedding]. (Book 1.). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.