ЕКЗИСТЕНЦІЙНА КАТЕГОРІЯ ЖИТТЯ У ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ ФОНДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

О. С. Джеріх

Анотація


У статті на матеріалі англійської мови досліджено лінгвокультурні ас-
пекти фразеологізмів, що вербалізують концепт “життя”. Здійснено спробу
виокремити підгрупи концептуальних метафор, реалізованих у фразеоло-
гічних одиницях, що репрезентують досліджуваний концепт. У результаті
аналізу були виявлені концептуальні та лінгвокультурологійні ознаки сприй-
няття життя в англійській лінгвоспільноті на матеріалі фразеологічного
фонду, а також розроблено класифікацію метафоричних номінацій, що ха-
рактеризують асоціативно-когнітивні складники концепту “життя”.


Ключові слова


концепт, фразеологізм, концептуальна метафора, лінгвістичні аспекти, культурологійні ознаки

Повний текст:

PDF

Посилання


Близнюк, О. О. (2008). Концепти “життя” і “смерть”: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі паремійного фонду української та італійської мов). (Автореф. дис. ... канд. філол. наук). Київ: Київ. нац. лінгв. ун-т.

Гнатюк, Л. (2014). Лінгво-культурний і функційно-прагматичний аспекти антропоцентричних фразеологізмів на матеріалі одно- і різноструктурних мов (української, російської, польської, англійської). Лінгвістичні дослідження, 37, 3–9.

Корунець, І. В. (2001). Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). Вінниця: Нова книга.

Краснобаєва-Чорна, Ж. (2009). Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці. Донецьк: ДонНУ.

Скрипник, Л. Г. (1973). Фразеологія української мови. Київ: Наук. думка.

Collins COBUILD Idioms Dictionary (2011). New York: HarperCollins Publishers.

Colson, J. (2008). Cross-linguistic phraseological studies: An Overview. In Granger, S, & Meunier, F. Phraseology: An interdisciplinary perspective (pp. 191–206). Amsterdam: John Benjamins.

Granger, S., Meunier, F. (2008). Phraseology: An interdisciplinary perspective. Amsterdam: John Benjamins.

Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (1984). Oxford: Oxford University Press.

REFERENCES

Blyzniuk, O. O. (2008). Kontsepty “zhyttia” i “smert”: linhvokulturolohichnyi aspect (na materiali paremiinoho fondu ukrainskoi ta italiiskoi mov) [The concepts of “life” and “death”: the linguistic and cultural aspect (based on the material of the Ukrainian and Italian language paremic fund)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv. nats. linhv. un-t [in Ukrainian].

Hnatiuk, L. (2014). Linhvokulturnyi i funktsiino-prahmatychnyi aspekty antropotsentrychnykh frazeolohizmiv na materiali odno- i riznostrukturnykh mov (ukrainskoi, rosiiskoi, polskoi, anhliiskoi) [Linguistic and functional-pragmatic aspects of anthropocentric phraseology based on the material of mono- and multi-structural languages (Ukrainian, Russian, Polish, English)]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic studies, 37, 3–9 [in Ukrainian].

Korunets, I. V. (2001). Teoriia i praktyka perekladu (aspektnyi pereklad) [Theory and practice of translation (aspect translation)]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Krasnobaieva-Chorna, Zh. (2009). Suchasna kontseptolohiia: kontsept zhyttia v ukrainskii frazemitsi [Modern conceptology: the concept of life in Ukrainian phrasemics]. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Skrypnyk, L. H. (1973). Frazeolohiia ukrainskoi movy [Phraseology of the Ukrainian language]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Collins COBUILD Idioms Dictionary (2011). New York: HarperCollins Publishers [in English].

Colson, J. (2008). Cross linguistic phraseological studies: An Overview. In Granger, S, & Meunier, F. Phraseology: An interdisciplinary perspective (pp. 191–206). Amsterdam: John Benjamins [in English].

Granger, S., Meunier, F. (2008). Phraseology: An interdisciplinary perspective. Amsterdam: John Benjamins [in English].

Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (1984). Oxford: Oxford University Press [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.