СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ ПОЕТИЧНОГО СИНТАКСИСУ ЛІНИ КОСТЕНКО (на матеріалі збірки «Мадонна Перехресть»)

О. О. Тєлєжкіна

Анотація


У статті проаналізовані художньо-виражальні можливості складних речень різного типу, вжитих у творах поетичної збірки Ліни Костенко «Мадонна Перехресть», і зроблено висновок, що складні речення відіграють важливу роль у структурно-синтаксичній організації розглядуваних віршових творів і виступають активним компонентом поетичного синтаксису мисткині. Досліджувані синтаксичні одиниці яскраво реалізують свій виражально-художній потенціал, утілюючи такі фігури експресивного синтаксису, як повтор, парцеляція, полісиндетон, перерваність, що й доводять запропоновані в розвідці ілюстрації.

Ключові слова: складне речення, поетичний синтаксис, художньо-виражальні можливості, фігури експресивного синтаксису.

В статье проанализированы художественно-выразительные возможности сложных предложений разного типа, использованных в произведениях поэтического сборника Лины Костенко «Мадонна Перехресть», сделан вывод, что сложные предложения играют важную роль в структурно-синтаксической организации рассматриваемых стихотворений и являются активным компонентом поэтического синтаксиса автора произведений. Исследуемые синтаксические единицы ярко реализуют свой выразительно-художественный потенциал, будучи представленными такими фигурами экспрессивного синтаксиса, как повтор, парцелляция, полисиндетон, прерванность, что и подтверждают поданые в статье иллюстрации.

Ключевые слова: сложное предложение, поэтический синтаксис, художественно-виразительные возможности, фигуры экспрессивного синтаксиса.

Lina Kostenko is one of the masters of poetic word in the second half of 20th – early 21st century. Syntax organization of the author’s poetic works is of a considerable scientific interest; and it deserves special studies as it represents a unique author’s world view and outlook. The above-mentioned determines the relevance of the study of the artistic and expressive system of compound sentences used in the poetess’s works. We aim to analyze the peculiarities of various types of compound sentences in the works by L. Kostenko, which are collected in “Madonna of Crossroads”, and find out their artistic and expressive potency. To achieve this, we need to perform the following tasks: identify and characterize all types of the defined syntactic units, study the ways of their representation and prevalence in poetic works of the poetess. The analysis showed that despite the fact that compound formations are quantitatively inferior to the simple ones, they are no less important for creating a coherent poetic structure that is charac-terized by emotional richness and semantic completeness. Among the studied complex sentences, the largest number belongs to asyndetic compound constructions (72 units – 37.69%), compound sentences are 26.71% (51 units), complex multi-component formations with different means and types of connection are 19.37 % (37 units), and complex sentences are 16.23% (31 units). The studied syntactic units clearly realize their expressive and artistic potency by embodying the following figures of expressive syntax: repetition, parcellation, polysyndeton, interruption; it is illustrated by the examples given in the article. All this proves that compound sentences are an active component of poetic syntax of Lina Kostenko.

Key words: compound sentence, poetic syntax, artistic and expressive potency, figures of expressive syntax.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вавринюк Т. І. Стилістичні функції складних безсполучникових речень у поезії В. Симоненка / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: [зб. наук. праць]. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип. 6. – С. 556 – 562.

Волобуєва О. О. Виражальні потенції складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі сучасної української художньої прози) / О. О. Волобуєва // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць]. – Харків, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – Вип. 37. – С. 57–64.

Голтвеницька М. В. Текстотвірні й виражальні можливості складнопідрядних речень із підрядним відповідності в сучасній українській художній прозі / М. В. Голтвеницька // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць]. – Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – Вип. 38. – С. 83–89.

Грипас Н. Я. Складні багатокомпонентні речення з різними засобами і типами зв’язку в поетичному мовленні П. Грабовського (Формально-граматичний аспект) / Н. Я. Грипас // Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 2001. – С. 186 – 190.

Дорошенко С. Функціонування безсполучникових складних речень у художньому стилі / С. Дорошенко // Ритми сучасної філології: [зб. наук. праць]. – Львів: ПАЇС, 2007. – С. 298 – 303.

Єрмоленко С. Я. Синтаксис віршової мови / С. Я. Єрмоленко. – К.: Наукова думка, 1969. – 94 с.

Загнітко А. П. Особливості сучасної української синтаксичної поетики / А. П. Загнітко // Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк, 1999. – Вып. 5. – С. 284–297.

Загнітко А. П. Синтаксична поетика Івана Драча / А. П. Загнітко // Функціонально-комунікативні вияви прагматичних одиниць. – К., 1997. – Вып. 5. – С. 152–158.

Костенко Л. Мадонна Перехресть: [поезія] / Л. Костенко. – К.: Либідь, 2011. – 112 с.

Кузьмич О. О. Виражальні можливості складного речення у творчості Ліни Костенко / О. О.Кузьмич // Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії. – Рівне: РДГУ, 1999. – С. 39 – 43.

Ладиняк Н. Б. Естетична функція прози Івана Багряного: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Ладиняк Наталія Богданівна. – Камянець-Подільський, 2007. – 168 с.

Морозова Н. В. Структура і семантика складного речення в ідіостилі Євгена Гуцала: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Морозова. – К., 2006. – 24 с.

Поповський А. М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка / А. М. Поповський // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: [зб. наук. праць]. – Кривий Ріг: КДПУ, 2011. – Вип. 6. – С. 664 – 671.

Ричагівська Ю. Є. Типи семантико-синтаксичних відношень у складному реченні поетичного мовлення / Ю. Є. Ричагівська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2010. – № 2. – С. 102 – 106.

Сологуб Н. Синтаксична організація і ритмічність прози Олеся Гончара / Н. Сологуб // Мовознавство. – 1998. – № 1. – С. 35 – 40.

Удовиченко Г. М. Стилістично-естетичні особливості синтаксису (за текстом твору «Крізь роки і печалі» Л. Костенко) / Г. М. Удовиченко // Проблеми граматики і лексикології української мови. – К., 1998. – С. 120 – 125.

Уздиган І. М. Синтаксис байок Л. Глібова / І. М. Уздиган // Культура слова. – 1988. – Вип. 35. – С. 66 – 70.

Уколова О. О. Стилістико-синтаксична організація малої прози Миколи Вінграновського: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. О. Уколова. – Харків, 2016. – 16 с.

Юріна Ю. М. Ідіостиль Олени Теліги: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Юріна Юлія Миколаївна. – Херсон, 2016. – 194 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165071

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.