ЛОГІКА ДИНАМІЧНИХ ЗМІН У ПОБУДОВІ ОНТОЛОГІЇ ВИГАДАНОГО СВІТУ ТЕКСТУ ЖАХІВ

Я. Ю. Сазонова

Анотація


Стаття присвячена пам’яті видатного українського мовознавця
Л. А. Лисиченко, яка розвинула теорію мовної картини світу. Ця теорія не є
сталою й отримує нове висвітлення: наприклад, у цьому дослідженні іденти-
фіковано етапи динаміки скасування старої і побудови нової онтології вига-
даного світу тексту жахів. Кожний із виділених етапів описаний відповідно
до поставлених завдань і містить міркування щодо особливостей референції
і номінації суб’єкта, модального забарвлення етапу, що супроводжує ці дина-
мічні зміни (сумнів, заперечення, здогадки тощо); особлива увага приділена
аксіологічній характеристиці суб’єкта на останньому етапі.


Ключові слова


динаміка, логіка, онтологія, аксіологія, текст жахів, номінація, мовна модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Колесник, О. С. (2016). Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій. Чернігів: Десна Поліграф.

Куєвда, В. (2007). Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Донецьк: Український культурологічний центр, Донецьке відділення НТШ.

Лисиченко, Л. А. (2009). Лексико-семантичний вимір мовної картини світу. Харків: Вид. група «Основа».

Онищук, І. Ю. (2006). Емоціогенність концепту ВАМПІР в англійській мові й мовленні (на матеріалі словників та англомовних романів-трилерів). (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Переломова, О. С. (2008). Номінації віртуальних образів українського пандемоніуму в національному художньому дискурсі. Вісн. Житомир. держ. ун-ту імені Івана Франка, 41, 177–181.

Сазонова, Я. Ю. (2018). Феномен страху в текстах жахів української й англомовної літератур: лінгвопрагматичні аспекти. Харків: ХІФТ. 7. Dynamic Epistemic Logic. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/dynamic-epistemic/#StatDynaBeliChan .

REFERENCES

Kolesnyk, O. S. (2016). Mova ta mif u vymiri mizhdystsyplinarnykh studii [Language and Myth in the Interdisciplinary Aspect]. Chernihiv: Desna Polihraf [in Ukrainian].

Kuievda, V. (2007). Mifolohichni dzherela ukrainskoi etnokulturnoi modeli: psykholohichnyi aspekt [Mythological Sources of the Ukrainian Ethnic-Cultural Model: psychological aspect]. Donetsk: Ukrainskyi kulturolohichnyi tsentr, Donetske viddilennia NTSh [in Ukrainian].

Lysychenko, L. A. (2009). Leksyko-semantychnyi vymir movnoi kartyny svitu [Lexical- Semantic Dimension of the Language Mapping of the World]. Kharkiv: Vyd. hrupa «Osnova» [in Ukrainian].

Onyshchuk, I. Yu. (2006). Emotsiohennist kontseptu VAMPIR v anhliiskii movi y movlenni (na materiali slovnykiv ta anhlomovnykh romaniv-tryleriv) [Emotional Contagiousness of the Concept VAMPIRE in the English Language and Speech

(the cases of dictionaries and English thrillers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odesa: ONU im. I. I. Mechnykova [in Ukrainian]

Perelomova, O. S. (2008). Nominatsii virtualnykh obraziv ukrainskoho pandemoniumu v natsionalnomu khudozhnomu dyskursi [Nominations of Virtual Images of the Ukrainian Pandemonium in the National Artistic Discourse]. Visn. Zhytomyr. derzh. un-tu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, 41, 177–181 [in Ukrainian].

Sazonova, Ya. Yu. (2018). Fenomen strakhu v tekstakh zhakhiv ukrainskoi y anhlomovnoi literatur: linhvoprahmatychni aspekty [The Phenomenon of Fear in Horror Texts of the Ukrainian and English-speaking Literatures: linguistic-pragmatic aspects]. Kharkiv: KhIFT [in Ukrainian]

Dynamic Epistemic Logic. Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/dynamic-epistemic/#StatDynaBeliChan [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.58.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.