ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ Й НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНІ МОВНІ РЕАКЦІЇ У КОНФЛІКТНОМУ ДИСКУРСІ ВІЙСЬКОВИХ УКРАЇНИ ТА США: МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ

В. О. Старух

Анотація


У статті обґрунтовано модель аналізу інтернаціональних і національно-специфічних мовних реакцій у конфліктному дискурсі військових України та США. Автор звертається до визначення поняття моделі аналізу; дискурсу, зокрема конфліктного й військового; поведінки, зокрема мовної; комунікативних стратегій; міжкультурної комунікації і рівнів, на яких вона реалізується: макрокультури, мікрокультури й субкультури. У результаті були встановлені етапи аналізу мовних реакцій військових України і США в конфліктному дискурсі: узагальнення інформації; аналіз текстів; комунікативні стратегії й тактики в конфліктному дискурсі як реакція на агресію з миротворчими намірами.

Ключові слова: модель аналізу, конфліктний дискурс, мовні реакції, військовий дискурс, міжкультурна комунікація.

В статье обосновывается модель анализа интернациональных и национально-специфических языковых реакций в конфликтном дискурсе военных Украины и США. Автор обращается к определению понятия модели анализа; дискурса, в том числе конфликтного и военного; поведения, в том числе языкового; коммуникативных стратегий; межкультурной коммуникации и уровней, на которых происходит ее реализация: макрокультуры, микрокультуры и субкультуры. В результате были установлены этапы анализа языковых реакций военных Украины и США в конфликтном дискурсе: обобщение информации; анализ текстов; коммуникативные стратегии и тактики в конфликтном дискурсе как реакция на агрессию и с миротворческими намерениями.

Ключевые слова: модель анализа, конфликтный дискурс, языковые реакции, военный дискурс, межкультурная коммуникация.

Nowadays the Ukrainian army has extended the friendly relations with the armies of other countries. The Ukrainian militaries take part in the international peacekeeping missions. So, it is crucial to know the peculiarities of language behaviour in the conflict situations. The communicative culture of the military of different countries has both similar and different features. There are not many works about the language

behaviour in the conflict discourse which can be an obstacle to performing of joint combat missions. Above mentioned facts indicate our research as topical. The aim of our research is to ground the analysis model of international and specific national linguistic reactions in the conflict discourse of the Ukrainian and US militaries. So the object is the conflict discourse in the process of communication between the militaries. The subject is the analysis model of international and specific national linguistic reactions in the conflict discourse of the Ukrainian and US militaries. In order to achieve the aim we need to solve the objectives: 1) to give definitions of analysis model; discourse, including conflict and military discourse; behaviour, including language behaviour; communicative strategies; intercultural communication and the levels at which it is realized: macroculture, microculture and subculture ; 2) to determine ways of identifying the linguistic reactions in the conflict discourse; 3) to determine stages of the analysis model. The results of our research give us an opportunity to determine the ways of identifying the linguistic reactions in the conflict discourse: 1) linguistic analysis of a text, film, book, fiction, Internet-resources; 2) poll.


Повний текст:

PDF

Посилання


Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – М. : ЛКИ, 2008. – Изд. 5-е. – 288 с.

Комунікативна особистість військовослужбовця Національної гвардії України в сучасному соціальному контексті : [монографія] / Л. М. Пелепейченко, І. О. Лисичкіна та ін.; за редакцією докт. філол. наук, проф. Пелепейченко Л. М. – Х. : НАНГУ, 2014. – 221 с.

Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В.Н. Ярцева]. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – С. 136-137.

Мовна комунікація в діяльності сил охорони правопорядку: Теоретичні засади галузевої комунікації : [монографія] / Л. М. Пелепейченко, І. О. Лисичкіна та ін.; за редакцією докт. філол. наук, проф. Пелепейченко Л. М. – Х. : АВВ МВС України, 2009. – 272 с.

Опубликован полный текст нового минского документа [Заголовок з екрану]. – Режим доступу: http://lb.ua/news/2015/02/12/295325_opublikovan_polniy_tekst_novogo.html

Старух В. О. Когнітивні засади формування комунікативної компетенції майбутніх офіцерів // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Іншомовна підготовка працівників органів внутрішніх справ та фахівців із права». – К. : Національна академія внутрішніх справ, 2013. – С. 158-160.

Старух В. О. Комунікативні стратегії ввічливості у проекції на військовий дискурс України / В.О. Старух // Ученые записки Таврического національного университета имени В.И. Вернадского.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165097

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.