СИНОНІМІЧНІ ТА АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ У ФУТБОЛЬНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Ю. Б. Струганець

Анотація


Проаналізовано розгалужені синонімічні та антонімічні відношення в українській футбольній термінології. Виявлено такі типи синонімів: однослівні терміни-дублети, терміни-синтаксичні синоніми, дефініційні синоніми, стилістичні синоніми. Встановлено, що антонімічні відношення у футбольній лексиці передають дух протистояння в цьому виді спорту. В аналізованому корпусі термінів схарактеризовано семантичні опозиції на основі різнотипних відношень: а) за семантичними відношеннями (градуальні, комплементарні, векторні, координатні антоніми); б) за формально-структурними відношеннями (різно- й спільнокореневі антоніми); в) за стилістичними відношеннями (загальномовні та контекстуальні антоніми).

Ключові слова: лексика, футбольна термінологія, синонімія, антонімія, типи семантичних відношень.

Проанализированы разветвленные синонимические и антонимические отношения в украинской футбольной терминологии. Выявлены следующие типы синонимов: однословные термины-дублеты, термины-синтаксические синонимы, дефиниционные синонимы, стилистические синонимы. Установлено, что антонимические отношения в футбольной лексике передают дух противостояния в этом виде спорта. В рассматриваемом корпусе терминов охарактеризованы семантические оппозиции на основе разнотипных отношений: а) по семантическим отношениям (градуальные, комплементарные, векторные, координатные антонимы); б) по формально-структурным отношениям (разно- и однокоренные антонимы); в) по стилистическим отношениям (общеязыковые и контекстуальные антонимы).

Ключевые слова: лексика, футбольная терминология, синонимия, антонимия, типы семантических отношений.

Despite researchers’ attention to the theoretical and practical issues of sports terminology, football termunits still requires systematic research. Purpose of the article is to analyze synonymic and antonymic relations in the system of Ukrainian football terminology. The source base is the professional dictionaries, general language dictionaries, sports newspapers and magazines, professional, non-fiction and reference books on football issues, football programmes on TV, broadcasting of football matches, football Internetcommunication, oral football communication. In analyzed case of terms founded such types of synonyms: one-word terms-doublets, termssyntactic synonyms, definitional synonyms, stylistic synonyms. Absolute synonyms coincide with semantics, emotional colouring, compatibility, not frequency. Partial synonyms are dominated. It is found that antonymic synonyms in the football vocabulary convey the spirit of resistance in this sport. It is determined semantic opposition based on different types of relationships: a) semantic relations (gradual, complementary, vector, coordinate antonyms); b) formal and structural terms (with different and with same root); c) stylistic terms (general language and contextual antonyms). Summing up, football terminology needs constant attention of researchers, especially in its unification and standardization.

Key words: vocabulary, football terminology, synonym, antonym, type of semantic relations.


Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславский С. С. Футбольная терминология в немецком языке: дисс. … канд. филолог. наук: 10.02.04 / Богуславский Сергей Сергеевич. – Одесса, 2010. – 291 с.

Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах: учебн. пособ. для студ. филолог. спец. вузов / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – М. : Высшая школа, 1987. – 105 с.

Зильберт Б. А. Спортивный дискурс: базовые понятия и категории, исследовательские задачи / Б. А. Зильберт, А. Б. Зильберт // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей / [отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов]. – М. : МАКС Пресс, 2001. – Вып. 17. – С. 45–55.

Коваль Р. С. Синонімія у французькій футбольній лексиці / Р. С. Коваль // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / [за заг. ред. Є. Приступи]. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 107–112.

Кочан І. Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами / І. Кочан // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми української термінології. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2008. – № 620. – С. 14–19.

Малышева Е. Г. Русский спортивный дискурс: лингвокогнитивное исследование: монография / Е. Г. Малышева. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2011. – 370 с.

Рылов А. С. Терминологическая система «Футбол» в русском языке: дисс. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Рылов Александр Станиславович. – Нижний Новгород, 1998. – 250 с.

Симоненко Л. О. Формування української біологічної термінології: монографія / Л. О. Симоненко. – К. : Наук. думка, 1991. – 150 с.

Тараненко О. О. Антоніми / О. О. Тараненко // Українська мова. Енциклопедія / [редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк та ін.]. – К. : Українська енциклопедія, 2000. – С. 27–29.

Цимбал Н. Л. Сучасна українська термінологія органічної хімії / Н. Л. Цимбал. – Умань : РВЦ «Софія», 2007. – 135 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.165113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.