ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НОВИХ МОВНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ НОРМ В УКРАЇНСЬКОМУ ДИСКУРСИВНОМУ ПРОСТОРІ

Т. А. Космеда

Анотація


У статті описані деякі зміни, що відбуваються в українському мовному просторі

кінця ХХ – поч. ХХІ ст., що стосуються чинної системи мовних норм та її змін, змісту мовної і комунікативної компетенції, риторичної спроможності сучасної мовної особистості. Наводяться міркування про специфіку мови ЗМІ, ≪свободу слова≫ і лінгвістичну експертизу, явище карнавалізації, нейтралізації функціональних стилів мовлення, азірівку, суржик та ін. Ідеться й про часткові зміни в мовній свідомості українців, а також про трансформацію постулатів класичної риторики, їхню модифікацію, розширення метамови комунікативної лінгвістики за рахунок окреслень типів мовлення, як-от: ≪мовна балаканина≫ (≪Lingua blablativa≫), ≪потік інформації≫, ≪дерев’яне мовлення≫ (≪Lingua de bua≫), ≪порожня риторика≫ і под. Виокремлені деякі тенденції розвитку української мови на сучасному етапі її розвитку. Наведено рекомендації стосовно покращення риторичної спроможності сучасного українця.

Ключові слова: азірівка, мовна норма, мовна і комунікативна компетенція, риторична спроможність, метамова комунікативної лінгвістики, суржик, український мовний простір.

 

В статье описаны некоторые изменения, происходящие в украинском языковом пространстве конца ХХ – нач. ХХІ вв. и касающиеся существующей системы языковых норм и их изменений, содержания языковой и коммуникативной компетенции, риторической способности современной языковой личности. Приводятся размышления о специфике языка СМИ, ≪свободы слова≫ и лингвистической экспертизе, о явлении карнавализации, нейтрализации функциональных стилей речи, ≪азировке≫, суржике и др. Речь идет и о частичных изменениях языкового сознания украинцев, а также о трансформации постулатов классической риторики, их модификации, о расширении метаязыка коммуникативной лингвистики за счет модификации типов речи, как например: ≪языковая болтовня≫ (≪Lingua blablativa≫), ≪поток информации≫, ≪деревянная речь≫ (≪Lingua de bua≫), ≪пустая риторика≫ и под. Выделены некоторые тенденции развития украинского языка на современном этапе его развития. Даны рекомендации относительно улучшения риторической способности современного украинца.

Ключевые слова: ≪азиривка≫, метаязык коммуникативной лингвистики, риторическая способность, суржик, украинское языковое пространство, языковая норма, языковая и коммуникативная компетенція.

 

The article focuses on the characteristics of some changes that take place in the Ukrainian language space of the end the XXth – the beginning of the XXIst centuries

that concern the system of the language norms and its changes, the content of the language and communicative competence, rhetoric ability of a modern language personality. Certain reflections have been represented about the specificity of the mass media language, ≪freedom of word≫, a linguistic expertise, the phenomenon of carnavalization, the neutralization of functional styles of speech, azirivka, surzhyk and the others. Partial changes in the language consciousness of the Ukrainians have been analyzed as well. The transformation of the postulates of a classical rhetoric, their modification, broadening of the metalanguage of a communicative linguistics by means of certain types of speech such as: “language chattering” (“Lingua blablativa”), “the stream of information”, the so called “wooden speech” (“Lingua de bua”), “blank retoric” etc. has been analyzed. Some tendencies of the development of Ukrainian at its present stage have been singled out. The recommendations concerning the improvement of a rhetoric ability of a modern Ukrainian have been provided.

Keywords: azirivka, language norm, language and communicative competence, rhetoric ability, metalanguage of communicative linguistics, surzhyk, Ukrainian language space.


Повний текст:

PDF

Посилання


Космеда Т. А. Актуальні процеси мовлення чи «мовний смак» української сучасності / Т. А. Космеда // Мовознавство. – № 2. – 2014. – С. 44–55.

Космеда Т. Гросмейстер комунікації (секрети енергетики живого франкового слова) / Т. А. Космеда // Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. [моногр.] – Дрогобич : Коло, 2013. – 2013. – С. 237–248.

Космеда Т. А. Метафора сучасної публіцистики (на матеріалі української та російської мов) / Т. А. Космеда // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Серія «Філологічні науки» (мовознавство). / редкол.: проф. О. А. Бабелюк (гол. ред.). – № 3. – 2015. – С. 116–122.

Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) : моногр. / Космеда Т. А., Халіман О. В. – Дрогобич : Коло, 2013. – 228 с.

Космеда Т. А. Наукова розвідка І. Франка «Вишукане красномовство» («Bel parlar gentil») крізь поліпарадигмальну призму сучасної лінгвістики / Т. А. Космеда // Франкознавчі студії. – Т. 5. – Дрогобич : Коло, 2012. – С. 119–125.

Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки : навч. посібник. / О. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 236 с.

Микитюк О. Сучасна українська мова: самобутність, система, норма : навч. посібник. – 2-е вид., доп. / О. Микитюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 440 с.

Монахова Т. В. Народництво, модернізм і постмодернізм у лінгвістиці : моногр. / Т. В. Манохова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – 300 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49203

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.