КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАРЕМІЙ ІЗ КОМПОНЕНТОМ БОГ (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», зібраних І. Франком)

Н. В. Піддубна

Анотація


Стаття присвячена дослідженню комунікативно-прагматичного потенціалу українських паремій з компонентом Бог, зокрема тих, що увійшли до ≪Галицько-руських народних приповідок≫, зібраних й упорядкованих І. Франком. З’ясовано, що такі паремії активно використовувалися в мовленні українців для вербалізації почуттів й емоцій в різних комунікативних жанрах (клятва, привітання, прощання, подяка, прокльон, засторога та ін.). Це підтверджує цінність релігії, віри в Бога, для формування української мовної, зокрема паремійної, картини світу.

Ключові слова: комунікативно-прагматичний потенціал, паремія, комунікативний жанр, мовна картина світу, паремійна картина світу.

 

 

Статья посвящена исследованию коммуникативно-прагматического потенциала

украинских паремий с компонентом Бог, в частности вошедших в издание ≪Галицько-руські народні приповідки≫, собранное и упорядочненное И. Франко. Установлено, чт отакие паремии активно использовались в речи украинцев для вербализации чувств и эмоций в различных коммуникативных жанрах (клятва, приветствие, прощание, благодарность, проклятие, предостережение и др.). Это подтверждает ценность религии, веры в Бога, для формирования украинской языковой, в частности паремийной, картины мира.

Ключевые слова: коммуникативно-прагматический потенціал, паремія, коммуникативный жанр, языковая картина мира, паремийная картина мира.

 

The article is devoted to the research of the communicative and pragmatic potential of the proverbs with the component God in particular those ones, which are comprised into “Galitsko-Rusky national proverbs”. Despite the activity in the research of Stonemason’s writing language, his living language, one of the valid vectors of his activity, which is connected with his invaluable contribution in the Ukrainian linguistics, still stays not enough investigated, in particular gathering, ordering, systematization, edition of the proverbs in the interpretation of which the scientist was the first to use the principle of communicatively-pragmatic description, that gives the opportunity to consider proverbs as communicative and discourse verbal and speech units. This is why the research of the proverbs pragmatic potential especially those with the representant-leximes to denote concepts from the religious sphere remains actual. The main aim of the article is to determine features of genre use of the proverbs with the component God in the light of prism of I. Franko’s commentaries. To reach the goal the following tasks have been realized: the composition of proverbs with the component God has been defined, communicative genres have been established, I. Franko’s role in decoding of the pragmatic potential of proverbs with the component God has been characterized. It has been defined that such proverbs were used in spoken language of the Ukrainians to verbalize feelings and emotions in different communicative genres (oath, greeting, farewell, gratitude, curse, warning). All this proves the value of religion, faith in God in formation of the Ukrainian proverbs picture of the world.

Key words: communicative and pragmatic potential, proverbs, communicative genre, language world, proverbs picture of the world.


Повний текст:

PDF

Посилання


Галицько-руські народні приповідки: у 3 т. / [зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Т. 1: А – Діти. – 2006. – 831 с.

Гуйванюк Н. Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах / Ніна Гуйванюк, Юлія Пацаранюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 24-31.

Денисюк І. Exegimonument… / Іван Денисюк // Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко : 2-е вид. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Т. 1. – С. 5-7.

Ковтун А. Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи: Зб. наук. праць / упоряд. С. К. Богдан. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Вип. 15. – С. 120-132.

Космеда Т. А., Осіпова Т. Ф. Комунікативний кодекс українців у пареміях : Тлумачний словник нового типу. – Дрогобич: Коло, 2010. – 272 с.

Миронюк О. М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові / О. М. Миронюк // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 55–63.

Нога Г. М. Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український святковий бурлеск XVII – XVIII століть) / Г. М. Нога. – К. : Стилос, 2001. – 189 с.

Пилипчук С. Книга українського мудрослів’я / Святослав Пилипчук// Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / Зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко : 2-е вид. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Т. 1. – С. 8-16.

Піддубна Н. Вербалізація концепту священнослужитель в українських пареміях / Наталія Піддубна // Studia ukrainica posnaniensia. Zesyt ІІІ [Redakcja Tetiana Kosmeda – redactor naukowy, Lukasz Malecri – sekretarz]. – Poznan, 2015. – С. 217 – 224.

Піддубна Н. Мовний образ священнослужителя в українських пареміях / Наталія Піддубна //Мова. Культура. Взаєморозуміння :збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С. 54-61.

Піддубна Н. В. Вербалізація концепту «Бог» у «Галицько-руських народних приповідках» крізь призму коментарів І. Франка / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 40. – С. 114–122.

Прасол О. Полонізми в «Галицько-руських приповідках» І. Франка / Ольга Прасол // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С.34-40.

Прасол О. Словник С. Адальберга як підґрунтя виокремлення галицьких фразеологічних полонізмів (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», укладених І. Франком) / Ольга Прасол// Studia ukrainica posnaniensia. Zesyt ІІІ [Redakcja Tetiana Kosmeda – redactor naukowy, Lukasz Malecri – sekretarz]. – Poznan, 2015. – С. 233–238.

Приймачок О. Модальна метафора в українських пареміях / Оксана Приймачок // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – Вип. 34. – Ч. 1. – С. 239–243.

Сліпецька В. Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів / Віра Сліпецька // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С. 47–53.

Франко І. Зібрання творів : У 50-ти томах / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1976-1986.

Франко І. Недрукована передмова до збірки прислів’їв / Іван Франко // Народна творчість та етнографія. – 1963. – № 2. – С. 94–96.

Франко І. Передмова до першого тому (видання «Галицько-руські народні приповідки») // Етнографічний збірник. – Львів, 1905. – Т. XIV. – С. ХІХ.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [моногр.] / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.

Юськів Б. Вербалізація параметрів правосвідомості українців: опис концепту кара (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок» Івана Франка) / Богдана Юськів // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С. 98–106.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49206

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.