ПОРУШЕННЯ ОРФОГРАФІЧНИХ НОРМ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОГО ІДІОСТИЛЮ

Л. І. Соболь

Анотація


У статті йдеться про мовну норму як явище, що впливає на реалізацію прагматичних намірів мовної особистості. Характеризується прагматична норма, спроектована на графічно-пунктуаційну систему української мови, реалізовану в дискурсі сучасних письменників, що допомагає моделювати мовну гру, виражати емоції, почуття, дає змогу інтимізувати текст, репрезентувати його модальність, маніпулювати смислами, кодувати й декодувати їх.

Ключові слова: прагматична норма, графічно-пунктуаційна система, мовна гра, маніпуляція смислами.

 

В статье речь идет о языковой норме, влияющей на реализацию прагматических намерений языковой личности. Характеризуется прагматическая норма, спроектированная на графико-пунктуационную систему украинского языка, реализованную в дискурсе современных писателей, что помогает моделировать языковую игру, выражать эмоции, чувства, дает возможность интимизировать текст, представлять его модальность, манипулировать смыслами, кодировать и декодировать их.

Ключевые слова: прагматическая норма, графико-пунктуационная система,

языковая игра, манипуляция смыслами.

 

Linguistic norms are the issue that has always attracted researchers’ attention as central in studying a language. Linguistic norms broken by modern authors to state pragmatical motives have not been sufficiently analyzed yet. Therefore, the aim of this research is to analyze the texts of modern writers in order to find intentional orthographic mistakes and show writers’ linguocreativity which forms a new kind of linguistic norms. The object of the research is texts of such modern writers as A. Bachynskyi, Y. Izdryk, O. Zabuzhko, M. Matios, L. Romanchuk and others. They contain the examples of breaking the norms of modern graphics and orthographics. There is no fixed definition of the term ≪norm≫ in conventional linguistics, which is caused by the existence of different approaches to the interpretation of normativity. In this article pragmatic norm results from intentionalviolation of established orthographic norms by modern authors. A pragmatic norm is known to be a special use of speech means to achieve effective and expressive communication. To establish a pragmatic norm, writers use such methods as the abnormal usage of capital letters: abnormal writing of a word with a capital letter; capitalizing the initial, middle or final letter of a word; capitalizing several initial, middle or final letters; spelling the whole word in capital letters on the background of small letters; capitalizing letters to highlight a certain lexeme as well as using another letter instead of a normative one; omitting a letter or adding one or several extra letters on purpose; separating letters from words with the help of a hyphen; separating a letter and adding it to a word with the help of the Ukrainian conjunction ≪і≫, which represents the insertion of another word, etc. The article also characterizes the modeling of a pragmatic norm, which is focused on the Ukrainian graphical system. In fact, such a pragmatic norm is realized in the literary works of modern Ukrainian writers. Furthermore, it helps to show and express feelings and emotions, and enables the author to intimate a text, represent its modality, manipulate with meanings, encode or decode them. To sum it up, it goes without saying that breaking linguistic norms on purpose leads to the formation of the author’s individual style. Its existence is the proof of originality and richness of the writer’s individual and figurative thinking.

Keywords: pragmatic norm, graphical and punctual system, manipulation with meanings, language game.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бачинський А. 140 децибелів тиші / А. Бачинський. – Львів : ВСЛ, 2015. – 128 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман ] / Оксана Забужко – [2-е вид., доповнене] – К. : Факт, 2010. – 832 с.

Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко – [ 2-е вид., виправл.] – К. : Факт, 2007. – 640 с.

Іздрик Ю. Флешка-2GB [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mreadz.com/new/index.php?id=84804&pages=65.

Kazaнжи Zоя. Якби я була / Zоя Kazaнжи. – Львів : ВСЛ, 2014. – 236 с.

Карпіловська Є. Норма в сучасному українському словотворенні: зразок і реальність / Є. Карпіловська // Культура слова. – Вип. 74. – К. : Вид-ий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 43–51.

Козаченко С. Смерть героя [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://maysterni.com/user.php?id=3605.

Лишега О. Post Scriptum // Грицько Чубай. П’ятикнижжя. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2013. – с. 247.

Літературна норма і мовна практика : моногр. / [Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Коць Т. А. та ін.] ; за ред. С. Я. Єрмоленко. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 320 с.

Максимчук Оксана. По той бік О / Оксана Максимчук // Аз, два, три … дванадцять – лист у пляшці : Антологія авторського зарубіжжя. – Львів : ЛА «Піраміда», 2010. – С. 124–128.

Матіос М. Приватний щоденник. Майдан. Війна… / Марія Матіос. – Львів : ЛА «Піраміда», 2015. – 356 с.

Міханіцина Т. Тінь у дзеркалі : [поезія] / Тетяна Міханіцина. – Львів : ВСЛ, 2014. – 159 с.

Москалець К. Поезія Григорія Чубая : [передмова] // Грицько Чубай. П’ятикнижжя. – Львів : Видво Старого Лева, 2013. – 255 с.

Пилинський М.М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилинський. – Київ : Наук. думка, 1979. – 94 с.

Струганець Л. Диференційні ознаки норми літературної мови / Л. Струганець // Культура слова. – Вип. 74. – К. : Вид-ий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 34–43.

Сюта Г. М. Літературна норма vs норма поетична // Культура слова. – Вип. 74. – К.: Вид-ий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 51–59.

Ткаченко Н. Погодитись не можу ні на йоту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // arhiv. ukrajinci. hu/ arhiv / hromada _92/holod/zincsenko. html.

Хворост Люцина. Але Ти інший. – [Електронний ресурс] http://dotyk.in.ua/lucinissima.html.

Чубай Г. Чи я пишу листи… Два листи до Олега Лишеги: № 2 / Г. Чубай // П’ятикнижжя. – Львів : ВСЛ, 2013. – 256 с.

Шостак О. Клечальна неділя : [вірші, поема, переклади, гумор і сатира] / О. Шостак. – Запоріжжя : Хортиця, 1999. – 144 с.

Шоха І. Поки живий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://maysterni.com/publication.php?id=107668.

Якимчук Л. Абрикоси Донбасу : [поезія] / Л. Якимчук. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 192 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49211

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.