THE LINGUO-ETHNIC CODE OF LANGUAGE PERSONALITY IN THE STUDY OF LANGUAGE INTELLECTUALIZATION

Т. М. Agibalova

Анотація


The article is devoted to the peculiarities of objectivization of personality`s conceptual picture of the world by the means of linguo-mental capacity in terms of language intellectualization. Relevance of the research is determined by the need to clarify an issue of language national identity, within the intellectual evolution of lingual paradigms of knowledge, as one of the most actual constituent of contemporary anthropological approach. The purpose of the present paper is to determine the nature of implementation the language personality through lingual interiorization of reality on the matter of language intellectual evolution. As the investigation reveals, correlation peculiarities between notions ≪language personality≫ and ≪language intellectualization≫ occur in the field of implementation the aesthetical resource and rational capacity of language units with significant semantic content (cultural, historyosophical, philosophical, linguosophical), motivated by contextual words and phrasal environment. It expounds the language intellectual evolution as a process of objectifying new knowledge with language symbols, that are reviewed not as motivated by inductive principle of consequence but through individual interpretation and recontextualization of the idea of initial input reality.

Key words: linguo-ethnic code, language personality, language intellectualization, language picture of the world, mentality.

 

У статті досліджено особливості об’єктивації в мовній картині світу ментальних засад особистості з огляду на теорію інтелектуалізації мови. Ідею пізнання культури через мову окреслено в проекції на цивілізаційно-естетичні парадигми національного світобачення. Лінгвальну актуалізацію поняття менталітету розглянуто як форму мовної маніфестації світоглядної концепції індивіда. Окреслено змістове поле еволюційних зрушень літературної мови на сучасному етапі в межах ключових акцентів наукового дискурсу інтелектуалізації.

Ключові слова: лінгвоетнічний код, мовна особистість, інтелектуалізація мови, мовна картина світу, ментальність.

 

В статье проанализированы особенности объективации в языковой картине мира ментальных основ личности. Идея познания культуры посредством языка описана в проекции на цивилизационно-эстетические парадигмы национального образа мышления. Лингвальную актуализацию понятия менталитета рассмотрено как форму языковой манифестации мировоззренческой концепции индивида. Определено содержательное поле эволюционных процессов в литературном языке на современном этапе в рамках ключевых акцентов научного дискурса интеллектуализации.

Ключевые слова: лингвоэтнический код, языковая личность, интеллектуализация языка, языковая картина мира, ментальность.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики : [монографія] / Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 281 с.

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.

Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / Б. А. Серебренников. – М. : Наука, 1988. – 212 с.

Стернин И. А. Методика исследования структуры концепта / И. А. Стернин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики : [науч. изд]. – Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2001. – С. 58 – 65.

Холодная М. А. Когнитивные стили : О природе индивидуального ума / М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2004. – 384 с.

Шевченко Л. І. Інтелектуальна еволюція української літературної мови : теорія аналізу : [монографія] / Л. І. Шевченко. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 478 с.

Humboldt, W. von. Language and cultural philosophy / W. von Humboldt. – M : Progress, 1985. – 450 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49213

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.