СЕМАНТИКА МОВНОГО ОБРАЗУ СОНЦЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі повісті І. Франка «Захар Беркут»)

Т. В. Бавус

Анотація


У статті проаналізовано особливості семантики мовного образу сонця в художній мові І. Франка. Основну увагу звернуто на особливості відображення небесного світила в національно-мовній картині світу. Виявлено зв’язок лінгворепрезентації природного об’єкта з міфологічними віруваннями українського народу та особливостями етнокультури, внаслідок чого актуалізовано антропоморфізоване розуміння сонця. Окремо акцентовано увагу на семантичних характеристиках сонця в пейзажах аналізованого твору. Розглянуто також атрибутивну характеристику мовного образу сонця в художньому тексті.

Ключові слова: мовний образ, мовна картина світу, семантика, сонце, антропоморфізм, ідіостиль.

 

В статье проанализированы особенности семантики языкового образа солнца в художественном языке И. Франка. Основное внимание обращено на особенности отражения небесного светила в национально-языковой картине мира. Обнаружена связь лингворепрезентации природного объекта с мифологическими верованиями народа и особенностями этнокультуры, в результате чего актуализировано антропоморфизованое понимание солнца. Отдельно акцентировано внимание на семантических характеристиках солнца в пейзажах анализируемого произведения. Рассмотрена также атрибутивная характеристика языкового образа солнца в художественном тексте.

Ключевые слова: языковой образ, языковая картина мира, семантика, солнце, антропоморфизм, идиостиль.

 

The article deals with the semantic features of the language image of sun in Ivan Franko’s artistic language. It focuses on the peculiarities of perception of the nature object in national language picture of the world and its mapping in artistic text. The connection between verbal representation of sun and mythological and ethnocultural viewes is analyzed. The attention is paid to semantic characteristic of sun in the landscape pictures. The attributive specification of the language image of sun is also reviewed. The topicality of the research is caused by antropocentric approach to linguistic phenomena and individual author’s picture of the world. Moreover the language image of sun as a component of language picture and its functioning in specific artistic text has never been an object of study by modern linguists. The aim of the article is an analysis of semantic content of the language image of sun on the material of Ivan Franko’s story ≪Zakhar Berkut≫. It’s important to trace changes of the archetypal image including its appearance in mythological consciousness, functioning in Ukrainian national culture and its transformation in author’s text. The main definition of sun (‘central orb of solar system, which emit heat and light’) is used in the creation of landscape pictures. The temporal and spatial semantics of the sun are caused by human’s knowledge about world and nature. The anthropomorphic image of sun represents the ancient beliefs of Ukrainians and mythological motifs of their culture. An especial meaning of the sun as a god (‘Dazhbog-sun’) is also characterized. The language image of the sun in Ivan Franko’s artistic language connects the traditional archetypal perception with individual author’s understanding.

Keywords: language image, language picture of the world, semantics, sun, anthropomorphism, idiostyle.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар Н. Лінгвальне вираження концепту «сонце» в художній мові Григора Тютюнника / Н. Бондар // Рідний край ; альманах Полтав. держ. пед. ун-ту. – Полтава, 2011. – №1 (24). – С. 95–98.

Дроботун В. М. Відображення концепту SUN у мовноконцептуальному просторі англо-індійців / В.М. Дроботун // Науковий часопис НПУ

М.П. Драгоманова. – № 8. – 2012. – С. 54–60.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. // В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2006. – 703 с.

Жайворонок В. В. Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. для студ. Вищ. навч. закл. // В. В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2007. – 262 с.

Космеда Т. А. Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера святки в українському мовному просторі : [монографія] / Т. А. Космеда, Н. В. Плотнікова. – Львів : ПАІС, 2010. – 408 с.

Кочерган М. П. Короткий термінологічний словник / М. П. Кочерган // Загальне мовознавство. – К. : Академія, 2003. – 464 с.

Саєвич І. Концепт «сонце» в українському лінгвокультурному просторі / І. Саєвич // Studia methodological – Вип. 31. – Тернопіль: Редакціно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 58–61.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовозн. ім. О.О. Потебні; голов. ред. І.К. Білодід. – К. : Наукова думка. – Т. 9. – 1978. – 921 с.

Слюніна О. В. Архетипний концепт сонце: лінгвокультурний аспект / О. В. Слюніна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : збірник наукових праць. – Вип. 10. – Т. 1. – Одеса, 2014. – С. 77–82.

Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. Художні твори. Томи 1–25 / Іван Франко; Редакційна колегія: Є.П. Кирилюк (голова) та ін.; Академія наук Української РСР, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К. : Наукова думка, 1976–1986. – Том 16: Повісті та оповідання (1882–1887) – 1978. – 511 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49218

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.