МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ БАРОКОВОЇ ІДЕЇ БОРОТЬБИ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ ХVII CТ.

Ю. О. Зелінська

Анотація


Художня семантика конфлікту, тяжіння до контрастів та антитез, боротьби протилежностей є однією з фундаментальних рис бароко. Щоб відобразити протилежні грані людського життя, існування добра і зла, розкрити ідею необхідності кожній людині постійно робити вибір у житті, проповідники активно використовують виражальні засоби антонімів. У проповідях засвідчено однокореневі, різнокореневі, контекстуальні антоніми. Антонімічну пару утворювали лексичні одиниці різної ґенези. Автори проповідей використовували різноманітні додаткові засоби, що посилювало стилістичну виразність антонімів та демонструвало потужний виражальний ресурс української мови ХVII cт.

Ключові слова: бароко, барокова проповідь, антоніми, українська мова ХVII cт., виражальні засоби мови.

 

Художественная семантика конфликта, тенденции к отображению контрастов, антитез, борьба противоположностей есть характерной чертой искусства барокко. Чтобы отобразить противоположные грани человеческого бытия, существование добра и зла, передать идею необходимости делать жизненный выбор проповедники использовали выразительный потенциал антонимов. В исследуемых текстах наблюдаем использование антонимов с одинаковым корнем, разнокоренные, контекстуальные. Антонимическую пару составляли лексемы разного происхождения. Авторы проповедей использовали разные средства усиления стилистической выразительности антонимов, что свидетельствует о мощном выразительном ресурсе украинского языка ХVII в.

Ключевые слова: барокко, барочная проповедь, антонимы, украинский язык ХVII в., выразительные средства языка.

 

The literary works of the Baroque writers is of paramount interest of literature and art critics, philosophers, but in linguistic circles verbal art of the Baroque has not been displayed comprehensively; besides, most of the linguists paid a great attention to poetry as the main representative of baroque art, embodied in word, prose works remain less studied. The research purpose is to analyze language means of expression of the baroque idea of opposites’ conflict in Ukrainian sermons of 17th century, which requires the identification of the main baroque ideas in homiletic works and which language means are used to express them. Artistic semantics of the conflict, attraction to contrasts and antitheses, conflict of opposites are the fundamental features of baroque. To show opposite sides of human life, the existence of good and evil, to reveal the idea of the necessity for every man to make a choice in the life, preachers use actively the expressing means of antonyms. Antonyms with the same root, with different roots and contextual ones are found in sermons. Two lexical units of different genesis make an antonymic pair. The authors of sermons used various additional means to emphasize stylistic expression of antonyms and to show a powerful expressing potential of the Ukrainian language of 17th century.

Keywords: baroque, baroque sermon, antonym, the Ukrainian language of 17th century, expressing language means.


Повний текст:

PDF

Посилання


Історія української мови. Морфологія / С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова [та ін. ; редкол. : В. В. Німчук (відп. ред.) та ін.]. – К. : Наук. Думка, 1978. – 539 с.

Історія філософії України : підручник / М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. – К. : Либідь, 1994. – 414 с.

Кримський С. Менталітет українського бароко / С. Кримський // Українське бароко : в 2 т. – [Харків] : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 21–47.

Наливайко Д. Українське бароко: типологія і специфіка / Дмитро Наливайко // Українське бароко : в 2 т. – [Харків] : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 7–19.

Наливайко Д. С. Бароко / Д. С. Наливайко // Енциклопедія історії України : в 5 т. Т. 1 / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 192–194.

Нічик В. М. Петро Могила в духовній історії України / В. М. Нічик. – К. : Український центр духовної культури, 1997. – 328 с.

Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика XVI – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга. – К. : Наук. думка, 1991. – 239 с.

Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за заг. ред. І. К. Білодіда. – К. : Наук. Думка, 1973. – 588 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49227

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.