КАЛІГРАМА ЯК ГРАФІЧНИЙ ВИЯВ МОВНОЇ ГРИ В ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНУ

А. В. Мартакова

Анотація


У статті прокоментовано оновлення формально-змістових рівнів художньої парадигми в контексті українського постмодерного досвіду кінця ХХ – початку ХХІ ст., наголошено на трансформаціях, що відбуваються на мовному рівні поетичного текстотворення, для яких домінантним явищем є мовна гра. Подано приклади мовної гри на графічному рівні, що зумовлено переорієнтацією смислового навантаження поетичного дискурсу на формальне, виражене за допомогою віршів-каліграм.

Ключові слова: постмодернізм, мовна гра, графіка, вірш-каліграма.

 

В статье прокоментировано обновление формально-смысловых уровней художественной парадигмы в контексте украинского постмодерного опыта конца ХХ – начала ХХI ст., отмечены транформации, которые происходят на языковом уровне поэтического текстообразования, для которых домининтным явлением выступает языковая игра. Представлены примеры языковой игры на графическом уровне, что обусловлено переориентацией смысловой нагруженности поезии на формальное, которое выражается с помощью стихов-калиграмм.

Ключевые слова: постмодернизм, языковая игра, графика, стих-калиграмма.

 

The renewal process on the formalistic and notional levels of the artistic paradigm in the Ukrainian Postmodern consept of the end of the XX – beginning of the XXI centuries is commented in the article, also it is noticed the transformations, which consist in the language poetry text creation level, where the language games are in the dominant condition. The attention of this article is concentrated on the visual postmodern poetry, particularly – on the caligrama. The object of the article is in the analyzing the graphical method of the language game realization as the dominant factor of the text creation, revealing of the functional intensity. The research material is based on the Ukrainian poets-visualists’ poetry texts of the Postmodern period. Because of the creation the wide literary and visual form, visual poetry combines verbal and graphical art, which makes the one unit in the visual poetry. The unique aspect of the language game realization is the caligrama. Caligrama – it’s the poem, written in the form of the picture. Such caligram poems are an innovative experiment, which transforms the format of the poetry. Analyzing the graphical organization of the modern Ukrainian Postmodern poetry, we can make the conclusion, that the method of the figured content disposal in writing in the modern poetry increasing, that generate wider variety of the graghic methods of creating such kind of texts. The game, which is seen in the form organization method with a help of graphic, has its own context intensity and sens.

Key words: postmodernism, language game, graphic, caligrama poem.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горобчук Богдан-Олег. Цілодобово! : [поезії] / Богдан-Олег Горобчук, Павло Коробчук, Олег Коцарев. – К. : Факт, 2007. – 280 с.

Жигун С. В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10–20-х років ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / С. В. Жигун. – К., 2009. – 22 с.

Іов І. Періодична система слів / І. Іов. – Хмельницький, 1997. – 126 с.

Ковалів Ю. І. Літературна енциклопедія : у 2 т. / Юрій Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 1. – 608 с.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Структура стиха / Ю. М. Лотман. – Л. : Просвещение, 1972. – 272 с.

Маленко О. О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну) : [монографія] / Олена Маленко. – Харків, 2010. – 488 с.

Мельників Ростислав. Полювання на оленя : [поезії] / Ростислав Мельників; [вступ. слово А. Кокотюхи; Післямова І. Оржицького; Іл. У. Мельникової]. – К. : Смолоскип, 1996. – 66 с.

Каліграма // Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0. – Назва з екрану. – Дата звернення : 21.01.16.

Мартакова А. В. Каліграма як графічна ігрема в поезії українського постмодерну [Електронний ресурс] / А. В. Мартакова. – Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fmolodyvcheny.in.ua%2Ffiles%2Fconf%2Ffil%2F08nov2015%2F07.pdf&name=07.pdf〈=uk&c=56d2fc9124e0&page=1. – Назва з екрану. – Дата звернення : 28.02.16.

Поліщук Н. В. Зорова поезія другої половини ХХ – початку ХХІ століття : «Періодична система слів» Івана Іова [Електронний ресурс] / Н. В. Поліщук. – Режим доступу : https://docviewer.yandex.ua/?url=http%3A%2F%2Fjournals.khnu.km.ua%2Findex.php%2FAPFP%2Farticle%2Fview%2F60%2F_36&name=_36〈=uk&c=56a259801517&page=1. – Назва з екрану. – Дата звернення : 21.01.16.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.49229

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.