ІННОВАТИВНІ СУБСТАНТИВИ З АБСТРАКТНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯК ВИЯВ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ МОВИ

О. А. Олексенко

Анотація


Сучасний стан категоризації світу засобами української мови відбувається на перетині двох тенденцій у її розвитку – інтелектуалізації й демократизації, з огляду на це актуальним є вивчення іменників з абстрактним значенням, що активно поповнюють словниковий склад, оскільки часом їхня форма та внутрішній зміст дисонують із загальноприйнятим розумінням книжної лексики, розвій якої пов’язують із явищем інтелектуалізації мови. У статті звернена увага на семантику мотивувальних слів (дієслів та прикметників) та на особливості процесів деривації таких субстантивів, що віддзеркалює загальні тенденції появи інновативів у мові.

Ключові слова: інтелектуалізація та демократизація мови, субстантиви з абстрактним значенням, інновативи, мотивувальні слова, способи словотвору.

 

Современное состояние категоризации мира средствами украинского языка происходит на пересечении двух тенденций в его развитии – интеллектуализации и демократизации, в связи с этим актуально изучение существительных с абстрактным значением, активно пополняющих словарный состав, поскольку иногда их форма и внутреннее содержание диссонируют с общепринятым пониманием книжной лексики, развитие которой связывают с явлением интеллектуализации языка. В статье обращено внимание на семантику мотивирующих слов (глаголов и прилагательных), а также на особенности процессов деривации таких субстантивов, что отражает общие тенденции появления инновативов в языке.

Ключевые слова: интеллектуализация и демократизация языка, субстантивы с абстрактным значением, инновативы, мотивирующие слова, способы словообразования.

 

Modern state of the world`s categorizatization by means of the Ukrainian language happens on the crossroads of two tendencies of its development – intellectualization and democratization; accordingly it is topical to study nouns with abstract meaning that enrich the vocabulary very quickly as far as their form and inner content are discordant with the common understanding of bookish words, the development of which is connected with the phenomenon of language intellectualization. The aim of the article is the exposure of the specificity of word-building meanings of these derivatives and the establishment of sense connections between the phenomenon of democratization and intellectualization of a language on the level of these units. The material of the analysis is taken from dictionaries of new words and from the author’s data file. The article pays close attention to the semantics of motivating words (verbs and adjectives, which are often taken from substandard lexis and social dialects), and also to the features of derivational processes of such substantives; in particular it was found that in many cases the derivational chain breaks and derivation is made missing one step, which reflects general tendencies of the appearance of innovatives in the language. It was found that the most productive affixes are suffixes –ізацій-/-ацій-, -ість, -изм/-ізм and prefixes квазі-, пост-, анти-, де-, не-, недо-.

Keywords: language intellectualization and democratization, substantives with abstract meaning, innovatives, motivating words, derivational means.


Повний текст:

PDF

Посилання


Городенська К. Г. Проблема словотвірної ідентичності в українській тер мінології / К.Г. Городенська // Українська термінологія і сучасність. – К., 1998. –

Вип. 4. – С. 30–36.

Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. – К. : Наукова думка, 1984. – 251 с.

Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: Монографія / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк . – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Нелюба А. М. Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник / А. Нелюба, Є. Редько. – Х. : ХІФТ, 2015. – 220 с.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника: Монографія / В. П. Олексенко. – Херсон : Айлант, 2005. – 336 с.

Пражский лингвистический кружок: сборник статей / [составление Н. А. Кондрашова]. – М. : Прогресс, 1967. – 559 с.

Словотвір сучасної української літературної мови / За ред. М. А. Жовтобрюха. – К. : Наукова думка, 1979. – 405 с.

Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації): Автореф. дис… док. філол. Наук: 10.02.01 / Інститут української мови НАН України / О. А. Стишов. – К., 2003. – 34 с.

Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови ЗМІ) / О. А. Стишов. – 2-е вид., перероблене. – К. : Пугач, 2005. – 388 с.

Тараненко О. О. Колоквіалізація, субстандартизація та вульгаризація як характерні явища стилістики сучасної української мови (з кінця 1980-х рр.) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 1. – С. 32–33.

Тараненко О. О. Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): Монографія / О. О. Тараненко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 248 с.

Шевченко Л. І. Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектологія: Автореф. дис. док. філол. наук: 10.02.01 / Інститут української мови НАН України / Л. І. Шевченко. – К., 2002. – 36 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48969

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.