МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ЗНАК КУЛЬТУРИ “СЛОВО” В МОВОТВОРЧОСТІ НЕОКЛАСИКІВ

А. О. Палаш

Анотація


У статті здійснено комплексний аналіз мовно-естетичного знака культури “слово” в поетичній мовотворчості авторів-неокласиків. Наголошено, що образно-виражальна специфіка неокласичного віршування формується під впливом мовотворчості Лесі Українки та Т. Шевченка. З’ясовано, що мовно- естетичний знак культури “слово” конкретизують образи “мова”, “зброя”, “творчість”, “Україна”. Відзначено ідеологічну маркованість розглядуваного мовно-естетичного знака. Вказано на новітні семантичні прирощення, яких набуває образ “слово” в поетичній практиці неокласиків.


Ключові слова


лексема “слово”, мовно-естетичний знак культури, епі- тетна сполучуваність, мовотворчість, мовний образ, метафора

Повний текст:

PDF

Посилання


Yermolenko, S. Ya. (1989). Neokraiane krylo Slova (Motyv slova v poezii Shevchenka) [The vast wing of the Word (The motif of the word in Shevchenko's poetry)]. Movoznavstvo, 2, 11–18 [in Ukrainian].

Zavertaliuk, N. I. & Narivska, V. D. (1991). Slovo v estetytsi i poetytsi neoklasykiv [The word in the aesthetics and poetics of the neoclassics]. Pavlo Fylypovych i neoklasyky v istorii ukrainskoi literatury 20–30-kh rokiv. Zb. tez dopov. i povidom. mizhvuz. nauk. konf., prysv. 100-richchiu z dnia narodzh. Pysmennyka – Pavlo Filipovych and the neoclassics in the history of Ukrainian literature of the 20s and 30s. The collection of theses and reports at the interuniversity scientific conference dedicated to the 100th anniversary of the writer's birth (s. 5–7). Cherkasy: b. v. [in Ukrainian].

Ivanysenko, V. P. (1964). Narodzhennia styliu. Tvorcha indyvidualnist v poezii [The birth of style. Creative individuality in poetry]. Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Kovbasenko, Yu. I. (1997). Mykhailo Drai‑Khmara (1889–1939) [Mykhailo Dry-Khmara (1889–1939)]. Grono nezdolanykh spivtsiv: Lit. portr. ukr. pysmennykiv KhKh st., tvory yakykh uviishly do onovlenykh shkilnykh prohram (Navch. posib.). Kyiv: Ukr. Pysmennyk [in Ukrainian].

Mekh, N. O. (2000). Struktura leksykosemantychnoho polia „mova slovo” v ukrainskii poetychnii movi XIX – pochatku XX st. [Structure of the lexical and semantic field "language word" in the Ukrainian poetic language of the nineteenth and early twentieth centuries]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: NAN Ukrainy; Instytut ukrainskoi movy [in Ukrainian].

Raibediuk, H. B., & Tomchuk, O. F. (2010). Vyvchennia tvorchosti kyivskykh neoklasykiv [Study of the works of Kyiv neoclassics]. (Navch.-metod. posib.). Izmail: SMYL [in Ukrainian].

Siuta, H. M. (2017). Tsytatnyi tezaurus ukrainskoi poetychnoi movy KhKh stolittia [Citational thesaurus of the Ukrainian poetic language of the twentieth century]. (Monohrafiia). Kyiv: KMM [in Ukrainian].

Hrinchenko, B. D. (Ed.). (1909). Slovar Ukrainskoi Movy [Dictionary of the Ukrainian Language]. (T. 4). Kyiv: Drukarnia Aktsiinoho tov‑va N. T. Korchak-Novytskoho [in Ukrainian].

Drai‑Khmara, M. (1989). Vybrane [Selected works]. Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Zerov, M. K. (1990). Poezii. Pereklady [Poems. Translations]. Tvory [Works.]. (T. 1). Kyiv: Dnipro [in Ukrainian]. [in Ukrainian].

Klen, Yu. (1991). Vybrane [Selected works]. Kyiv: Vyd‑vo khud. lit. “Dnipro” [in Ukrainian].

KTSUM : Hrynchyshyn, D. H., & Humetska, L. L., & Karpova, V. L. (Eds.) (1978). Korotkyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Short Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language]. Kyiv: Rad. Shkola [in Ukrainian].

Rylskyi, M. T. (1983). Zibrannia tvoriv [Collected works]. (T. 1). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Rylskyi, M. T. (1983). Maryna [Marina]. Zibrannia tvoriv – Collected works: in 12 volumes. (T. 2). (s. 67–160). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

SUM : Bilodid, I. K. (Red.) (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language] (T. 1–11). Kyiv: Nauk. Dumka [in Ukrainian].

Fylypovych, P. (1989). Poezii [Poems]. Kyiv: Rad. Pysmennyk [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.59.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.