ТЕКСТОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЙМЕННИКА В ІНТИМНОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ НОВІТНЬОЇ ДОБИ: СЕМАНТИКО- СТИЛІСТИЧНИЙ ВИМІР (Калашник О. В., Олексенко О. А., Халіман О. В. Художня семантика й стилістика займенника в українській інтимній поезії ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.: моногр. Харків: ХІФТ, 2022. 160 с.)

М. І. Степаненко

Анотація


Поетичний дискурс здавна привертає увагу літературознавців і мовознавців. Вивчення його з погляду лінгвостилістики сягає своїм корінням часів Античності, проходить через усю історію й натепер не втратило виняткової актуальності. Думки дослідників розбігалися, часто навіть поляризувалися, що засвідчує складність природи поетичної мови, таємничість її буття. До того ж рецепція поетичної мови, як і сприйняття світу загалом, ґрунтується не лише на засадах об’єктивності, а й суб’єктивності. Щодо останніх, то вони часто дисонують з утрадиційненою концептуальною парадигмою, наражаються на гостру дискусію, зазнають критики, трапляється, і спростувань. Однак і в цьому різнотлумаченні неодмінно вибазовуються ті або ті перспективні чи неперспективні засадничі положення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kalashnyk, O. V., Oleksenko O. A., & Khaliman, O. V. (2022). Khudozhnia semantyka y stylistyka zaimennyka v ukrainskii intymnii poezii II pol. ХХ – poch. ХХI st. [Artistic semantics and stylistics of the pronoun in Ukrainian intimate poetry of the 2nd half of the 20th – beginning of the 21st century]. Kharkiv: KhIFT [in Ukrainian].




DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2023.59.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.