НЕОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК СИСТЕМА

В. В. Максимчук

Анотація


У статті проаналізовано неологічну лексику як структурний складник лексико-семантичної системи мови. Схарактеризовано внутрішньослівні, парадигматичні, синтагматичні й асоціативно-дериваційні (епідигматичні) відношення між елементами неологічної системи. На прикладі лексико-семантичного поля ≪Рослинний світ≫ простежено поділ неологізмів на лексико-семантичні-групи, які складаються з мінімальних семантичних об’єднань: синонімічних рядів, антонімічних пар, гіперо-гіпонімічних і меронімічних груп.

Ключові слова: антонімія, епідигматика, лексико-семантична система, неологізм, парадигматика, синтагматика, семантика, синонімія.

 

В статье проанализирована неологическая лексика как структурный компонент лексико-семантической системы языка. Охарактеризированы внутрисловные, парадигматические, синтагматические и ассоциативно-деривационные (эпидигматические) отношения между элементами неологической системы. На примере лексико-семантического поля ≪Растительный мир≫ прослежено разделение неологизмов на лексико-семантические группы, состоящие из минимальных семантических объединений: синонимических рядов, антонимических пар, гиперо-гипонимических и меронимических групп.

Ключевые слова: антонимия, эпидигматика, лексико-семантическая система, неологизм, парадигматика, синтагматика, семантика, синонимия.

 

The lexical-semantic system of Ukrainian language is the most complex and dynamic and is updated with new lexemes constantly, so the research of modern vocabulary as component of this system is actual. Lexical-semantic system of language is not just something that exists in the language, but also can be created in the future. The purpose of this article to analyze the modern vocabulary as a common system and characterize the inherent word, paradigmatic, syntagmatic and associative-derivational relations between new words. The lexical and semantic field of neologisms ≪The flora≫ consists of lexical and semantic groups such as ≪Names of trees≫, ≪Names of bushes≫, ≪Names of herbs≫, ≪Names of mushrooms≫, ≪Names of plant sets≫ etc. These groups are combined by common hyperseme ‘plant’. The lexical and semantic groups consists of minimal semantic units that is synonymic rows, antonymic pairs, hyper and hyponymic groups. So modern vocabulary as a system reflects the peculiarities of national language and poetical worldview and constantly develops Ukrainian language in general and its lexical-semantic system in particular.

Key words: antonymy, associative-derivational relations, lexical and semantic system, neologism, paradigmatics, syntagmatics, semantics, synonymy.


Повний текст:

PDF

Посилання


Векуа Н. В. Лексико-семантична система української мови / Н. В. Векуа // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К., 2010. – С. 176–179. – (Серія 10 ≪Проблеми граматики і лексикології української мови≫; вип. 6).

Данилова З. В. Поняття системності лексики, лексичних угруповань у мові та мовленні / З. В. Данилова // Мова і культура. – К., 2012. – Вип. 15, т. 1. – С. 22–28.

Ключка Н. Я. Лексико-семантичне поле як системно-структурне утворення / Н. Я. Ключка // Наукові записки. Серія ≪Філологічна≫. – Острог : НаУОА, 2012. – Вип. 24. – С. 129–132.

Кочерган М. П. Лексико-семантична система / М. П. Кочерган // Українська мова : енциклопедія / [редкол. Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. – [3-є вид., зі змінами і доп.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 318–320.

Кронгауз М. А. Семантика : [учебник] / М. А. Кронгауз. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2005. – 352 с.

Максимчук В. В. Лексичні новотвори поетів Рівненщини середини ХХ – початку ХХІ сторіч : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫ / В. В. Максимчук. – Острог, 2014. – 338 с.

Мельничук О. С. Структура і система мови / О. С. Мельничук // Українська мова : енциклопедія / [редкол. Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. – [3-є вид., зі змінами і доп.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 680–681.

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2004–2006) : [cловник] / Анатолій Нелюба, Сергій Нелюба. – Харків : Майдан, 2007. – 144 с.

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (2014) : словник / А. Нелюба, Є. Редько. – Харків : ХІФТ, 2015. – 220 с.

Словарь української мови : у 4 т. / [упоряд., з дод. власного матеріалу Б. Грінченко]. – К. : Лексикон, 1996.

Словник української мови : в 11 т. – К. : Наукова думка, 1970–1980.

Словотворчість незалежної України. 1991–2011 : словник / [укл. А. Нелюба]. – Харків : ХІФТ, 2012. – 608 с.

Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫ / О. А. Стишов. – К., 2003. – 35 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48562

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.