ГІПОНІМІЯ ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КАТЕГОРІЯ

Т. В. Михайлова

Анотація


У статті досліджено сутність лексико-семантичної категорії гіпонімії, уточнено метамову опису родо-видових відношень у термінології української мови, виявлено деякі особливості репрезентування гіперо-гіпонімічних відношень у тлумачних термінологічних словниках. Гіперо-гіпонімія в термінології ґрунтується на відношеннях підпорядкування, включення й співпідпорядкування. До вживання в наукових розвідках рекомендовано найменування ≪гіпонімічний ряд≫, ≪гіперо-гіпонімічна група≫, ≪гіперо-гіпонімічне об’єднання≫, ≪гіперо-гіпонімічна структура (блок)≫. Гіперо-гіпонімію свідомо формують у терміносистемах, щоб за її допомогою розвивати структуру спеціальної лексики, якісно репрезентувати родо-видові зв’язки в термінологічних словниках.

Ключові слова: гіперонім, гіпонім, гіперо-гіпонімічні відношення, тлумачний термінологічний словник.

 

В статье исследуется сущность лексико-семантической категории гипонимии, уточняется метаязык описания родо-видовых связей в терминологии украинского языка, устанавливаются некоторые особенности представления гиперо-гипонимических отношений в терминологических толковых словарях. Гиперо-гипонимия в терминологии базируется на отношениях подчинения, включения и соподчинения. К употреблению в научных исследованиях рекомендуются наименования ≪гипонимический ряд≫, ≪гипероипонимическая группа (объединение)≫, ≪гіперо-гіпонімічна структура (блок)≫. Гиперо-гипонимию формируют в терминосистемах, чтобы с её промощью развивать структуру специальной лексики, качественно представлять родо-видовые связи в терминологических словарях.

Ключевые слова: гипероним, гипоним, гиперо-гипонимические отношения, толковый терминологический словарь.

 

In the article the essence of lexical and semantic category of hyponymy was studied, the metalanguage of the description of the kind and type relations in the Ukrainian terminology was specified, some particularities of the representation of hyper-hyponymic relations in the explanatory dictionaries of terms was exposed. Hyper-hyponymy in the terminology base on the relations of submission, including, collateral subordination. The terms ≪hyper-hyponymic row≫, ≪hyper-hyponymic group (union)≫, ≪hyper-hyponymic structure (block)≫ was recommended for use in the scientific investigations. In the terminosystems scientists form hyper-hyponymy for development to the structure of special lexic and high-quality presentation the kind and type relations in the dictionaries of terms. But unfortunately hyper-hyponymic relations was not completely and sisterly because of aim, type and volume of dictionaries, investigative talent and linguistic competency of the compilers etc. But knowledges and account all particularities of the kind and type relations observance of the principles of lexicographic labour will allow rightly to describe the terminosystem of the concrete sphere and help to represent the kind and type relations of scientific concepts.

Keywords: hyperonym, hyponym, hypero-hyponymic relations.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар О. І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Грфіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. / О. І. Бондар, Ю. О. Карпенко, М. Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ ≪Академія≫, 2006. – 368 с.

Булик-Верхола С. З. Гіперо-гіпонімічні відношення в українській музичній термінології / С. З. Булик-Верхола, Ю. В. Теглівець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія: Філологія. – 2015. – №15. – Т. 1. – С. 7-9.

Годована М. П. Словник-довідник назв за видом діяльності / М. П. Годована; за ред. Л. В. Туровської. – К. : Наук. думка, 2009. – 176 с.

Данильян О. Г. Філософія : підруч. / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – 2-ге вид., допов. і переробл. – X. : Право, 2012. – 312 с.

Котцова Е. Е. Гипонимия в лексической системе русского языка: автореф. дис. на соискание учёной степени доктора филол. наук по специальности 10.02.01 – русский язык. – Архангельск, 2010. – 44 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підруч. / М. П. Кочерган. – К. : Видав. центр ≪Академія≫, 2003. – 464 с.

Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови / Л. А. Лисиченко. – Х. : Вид-во ХДПУ, 1997. – 132 с.

Литвинко О. А. Проблема гіперо-гіпонімічних відношень (на матеріалі англійської термінологічної підсистеми машинобудування) / О. А. Литвинко // Філологічні трактати. – Том 6. – 2014. – №4. – С. 41–45.

Логіка: підруч. Для студентів ВНЗ / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; за заг. ред. проф. В. Д. Титова. – Х. : Право, 2005. – 208 с.

Михайлова Т. В. Семантичні відношення в українській науково-технічній термінології: Дис. … канд.. філол. Наук за спец. 10.02.01 – укр. мова. – Харків, 2002. – 219 с.

Михайлова Т. В. Семантика терміна / Т. В. Михайлова // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка: Філол. науки. – 2003. – №10(66). – С. 96–103.

Найда Ю. А. Процедуры анализа компонентной структуры референционного значения / Ю. А. Найда // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. XIV: Проблемы и методы лексикографии. – М. : Прогрес, 1983. – С. 61–74.

Новий російсько-українсько-англійський тлумачний словник. Основні терміни / Уклад.: М. Д. Гінзбург, Л. І. Білоусова, І. М. Корніловська та ін.; за ред. М. Д. Гінзбурга. – Харків : Корвін, 2002. – 656 с.

Потапчук О. Гіперо-гіпонімічні відношення в системі економічних термінів / О. Потапчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. – 2014. – №2. – С. 57–62.

Романова О. О. Гіперо-гіпонімія в українській швацькій термінології / О. О. Романова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія Філологія. – Вип. 50. – 2007. – № 765. – С. 32–35.

Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / Уклад.: В.В.Гейченко, В.М.Завірюхіна, О.О.Зеленюк та ін. – К., 1998. – 892 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Словник іншомовних слів / Л. О. Пустовіт, О. І. Скопненко, Г. М. Сюта та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

Словник української біологічної термінології / Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко, М. П. Годована та ін. – К. : КММ, 2012. – 744 с.

Сучасна українська літературна мова: підруч. / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; за ред. А. П. Грищенка. 3-тє вид., допов. – К. : Вища школа, 2002. – 439 с.

Татаринов В. А. Общее терминоведение : энциклопедич. словарь / Российское терминологическое общество РоссТерм / В. А. Татаринов. – М. : Московский лицей, 2006. 528 с.

Шелов С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения. / С. Д. Шелов. – СПб. : Филологический факультет СПбУ, 2003. – 280 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48564

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.