ІДЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЗАМОЖНОСТІ

Т. М. Князь

Анотація


У статті здійснено ідеографічний аналіз фразеологізмів української мови на позначення заможності. У межах фразеосемантичного поля ≪заможність≫ (265 ФО) у кількісному плані найбільшою виявилася фразеосемантична група ≪ставати заможним≫ (80 ФО). Фразеосемантична група ≪заможний≫ представлена фразеологізмами, що реалізують уявлення про заможних людей, які володіють значними матеріальними цінностями, мають велике майно, гроші. Фразеосемантична група ≪заможна людина≫ сформована фразеологізмами, що характеризують комфортне й заможне життя людини.

Ключові слова: фразеологічна одиниця, заможність, фразеосемантичне поле, фразеосемантична група, фразеосинонімічний ряд.

 

В статье осуществлен идеографический анализ фразеологизмов украинского языка, обозначающих состоятельность. В пределах фразеосемантичного поля ≪состоятельность≫ (265 ФО) в количественном плане самой большой оказалась фразеосемантическая группа ≪становиться состоятельным≫ (80 ФО). Фразеосемантическая группа ≪состоятельный≫ сформирована фразеологизмами, которые реализуют представление о состоятельных людях, владеющих существенными материальными ценностями, имеющих большое имущество, деньги. Фразеосемантическая группа ≪состоятельный человек≫ сформирована фразеологизмами, характеризующими комфортную и состоятельную жизнь человека.

Ключевые слова: фразеологическая единица, состоятельность, фразеосемантическое поле, фразеосемантическая группа, фразеосинонимический ряд.

 

The ideographic analysis of the Ukrainian phraseologisms denoting the prosperity state have been determined. The ideographic description phraseological units (PhU) revealed a hierarchical structure as phraseo-synonimic group → phraseo-semantic group → phraseo-semantic field. The phraseo-semantic field ≪prosperity≫ (265 PhU) in the Ukrainian language presented with four verbal phraseo-semantic group ≪to become rich≫, ≪to be rich≫, ≪to have a material excess≫, ≪to have power≫, two substantive phraseo-semantic group ≪wealthy≫, ≪prosperous life≫, adjectival phraseo-semantic group ≪prosperous≫ and adverbial phraseo-semantic group ≪prosperity≫. In quantitative terms the largest phraseo-semantic group was ≪to become rich≫ (80 PhU). In the phraseo-semantic field ≪prosperity≫ highlight the core of the central part and the periphery. Location PhU from the core to the center depends on the intensity of seven, expressing a certain level of prosperity. At the periphery of the PhU are farthest from the core values. The ways of denoting the ethnocultural information of the semantics or the studied units have been revealed. Phraseological units of the phraseo-semantic field ≪prosperity≫ representation reflects Ukrainian about the state of prosperity.

Key words: phraseological unit, prosperity, phraseo-semantic field, phraseo-semantic group, phraseo-synonimic group.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрейченко О. І. Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця ХХ – початку ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 ≪Українська мова≫ / О. І. Андрейченко. – К., 2006. – 25 с.

Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1976. – 355 с.

Обєдникова О.М. Теорія поля як складник загальної структури ідеографічної парадигми / О. М. Обєдникова // Лінгвістичні студії : зб. наук. пр. – Донецьк, 2008. – Вип. 16. – С. 29-32.

Прадід Ю.Ф. Проблеми фразеологічної ідеографії: на матеріалі української і російської мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.02. – К., 1997. – 50 с.

Редін П. О. Ідеографічний аналіз багатозначних фразеологізмів з назвами людей / П. О. Редін, Н. В. Щербакова // Вісник Харківського університету. Актуальні питання сучасної філології : зб. наук. праць. – Х., 1998. – № 408. – С. 24-26.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты : монограф. / В. Н. Телия. – М. : Языки рус. культуры, 1996. – 288 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48573

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.