ТРАНСТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ДИНАМІКИ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ

М. І. Вус

Анотація


У статті йдеться про процес транстермінологізації – один з найменш вивчених аспектів розвиту семантики слова. За мету поставлено визначити роль транстермінологізації в біологічній терміносистемі української мови. У роботі проаналізовано підходи до тлумачення поняття ≪транстермінологізація≫, визначено її типи, з’ясовано особливості цього процесу на прикладі біологічної термінології. Транстермінологізація в системі української біологічної термінології – процес актуальний, що є чинником її системності й динамічності. У процесі транстермінологізації біологічна терміносистема може бути реципієнтом або донором. Дібраний матеріал дозволив виділити два типи транстермінологізації: функціональну та семантичну.

Ключові слова: терміносистема, транстермін, функціональна транстермінологізація, семантична транстермінологізація, ретермінологізація.

 

В статье речь идет о процессе транстерминологизации – одном из наименее изученных аспектов развития семантики слова. Цель работы – определить роль транстерминологизации в биологической терминосистеме украинского языка. В работе проанализированы подходы к толкованию понятия ≪транстерминологизация≫, определены ее типы, выяснены особенности этого процесса на примере биологической терминологии. Транстерминологизация в системе украинской биологической терминологии –процесс актуальный, является фактором ее системности и динамичности. В процессе транстерминологизации биологическая терминосистема может быть реципиентом или донором. Собранный материал позволил выделить два типа транстерминологизации: функциональную и семантическую.

Ключевые слова: терминосистема, транстермин, функциональная транстерминологизация, семантическая транстерминологизация, ретерминологизация.

 

Semantic changes of language units associated with the process terminologization, transterminologization and determinologization. The article focuses on the process of transterminologization, which is one of the least researched aspects of word semantics development. The development of the

biological science last decades characterized by interdisciplinary interaction with other sciences. Іntegration of scientific knowledge influences on the terminology and lexical system of language in general. Therefore the article aims at determining the role of transterminologization in a biological terminological system of the Ukrainian language. The paper solved the following tasks: 1) analyses approaches to treating the notion of “transterminologization”, 2) determines types of transterminologization, 3) characteristics of this process on the basis of biological terminology. Terms created as a result of transterminologization called transterms. Transterminologization in the system of Ukrainian biological terminology is a topical process, which is the factor of its systemic and dynamic character. Biological terminological system in the process of transterminologization can be a recipient or a donor. A collected material allows us to single out two types of trasterminologization: functional and semantic.

Key words: terminological system, transterm, functional transterminologization, semantic transterminologization, reterminologization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Грицьків А. В. Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 ≪Германські мови≫/ А. В. Грицьків. – Львів, 2004. – 20 с.

Гошовська І. В. Транстермінологізація в термінологіях філософії та нафтогазової справи / І.В. Гошовська // Наукові записки. – Випуск 137. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – C. 174–178.

Житін Я. В. Міжгалузева термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу : стан і перспективи дослідження / Я.В. Житін // Вісник Харківського університету ім. В. Н. Каразіна. – 2008. – № 798. – С. 5–9.

Зацний Ю. А. Про деякі напрямки, чинники і механізми інноваційної семантичної деривації в англійській мові XX століття / Ю. А. Зацний // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2007. – С. 198–202.

Кочан І. М. Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-) / Ірина Кочан // Вісник Нац. Ун-ту ≪Львівська політехніка≫. Серія ≪Проблеми української термінології≫. – 2015. – № 817. – С. 28–35.

Крыжановская А. В. Актуальные проблемы упорядочения научной терминологии / А. В. Крыжановская, Л. А. Симоненко. – К. : Наукова думка, 1987. – 163 с.

Кузнєцова І. В. Вторинна номінація як однин з способів утворення галузевих термінологій / І. В. Кузнєцова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: ≪Філологія≫, Вип. 2 (4). – 010. – С. 134–39.

Непийвода Н. Ф. Внутрішні смислові можливості термінів / Н.Ф. Непийвода // Культура мови. – К., 1983. – Вип. 25. – С. 9–12.

Сергеєва Г. А. Мовні аспекти взаємодії терміносистем права та економіки / Г. А. Сергеєва // Незгасимий Словосвіт: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира Семеновича Калашника. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 103–112.

Словник іншомовних слів: близько 10000 слів / уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута. – К. : Наукова думка, 2000. – 680 с.

Словник української біологічної термінології / [ред. Д. М. Гродзинський, Л. О. Симоненко]. – К. : КММ, 2012. – 744 с.

Словник української мови: В 11-ти т. – К., 1970 – 1980. – Т. 1–11.

Стишов О. А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. / О. А. Стишов // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 7-21.

Чучка П. П. Від анатомії до географії / П. П. Чучка // Культура слова. – 1986. – Вип. 30. – С. 66–68.

Шапран Д. П. Сучасна українська термінологія маркетингу: семантика та прагматика: автореф. дис… канд.. філол.. наук: 10.02.01 / Д. П. Шапран; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 20 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48608

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.