ПЕДАГОГІЧНА СТОРІНКА У ТВОРЧОМУ ЖИТТЄПИСІ МИХАЙЛА ЖОВТОБРЮХА

М. І. Степаненко

Анотація


У статті різноаспектно висвітлено педагогічну біографію одного з найвидатніших українських мовознавців ХХ століття Михайла Андрійовича Жовтобрюха; вирізнено пріоритетні напрями його лінгводидактичної діяльності, що стосуються наукових засад, принципів побудови, методичного супроводу курсу сучасної української літературної мови на філологічних факультетах університетів та педагогічних інститутів, процесу національного підручникотворення для вищої школи.

Ключові слова: Михайло Жовтобрюх; «Сучасна українська літературна мова»; «Історична граматика української мови»; «Порівняльна граматика української і російської мови»; підручники, методичні рекомендації, програми з мовознавчих дисциплін; лінгводидактика.

 

В статье разноаспектно освещена педагогическая биография одного из наиболее выдающихся украинских языковедов ХХ столетия Михаила Андреевича Жовтобрюха; определены приоритетные направления его лингводидактической деятельности, касающиеся научных основ, принципов построения методического сопровождения курса современного украинского литературно языка на филологических факультетах университетов и педагогических институтов, процесса создания учебников для высшей школы.

Ключевые слова: Михаил Жовтобрюх; «Современный украинский литературный язык», «Историческая грамматика украинского языка», «Сравнительная грамматика украинского и русского языка»; учебники, методические рекомендации, программы по языковедческим дисциплинам; лингводидактика.

 

The article reveals the different aspects of the pedagogical biography of one of the greatest Ukrainian linguists of the twentieth century, Mykhailo Andriyovych Zhovtobriukh, which were connected to his education in Hadiach pedagogical college and Dnipropetrovsk Institute of Folk Education, as well as with teaching in Dnipropetrovsk Metallurgical Institute, Zaporozhyia, Kiev, Tyumen, Bukhara , Cherkasy pedagogical institutions; the priorities of his linguodidactic activity as the structure and the content of curricula for the subjects of linguistic cycle was figured out, the sequence of the subjects loading (“Introduction to Linguistics”, “Old Slavonic language”, “The modern Ukrainian literary language”, “The modern Russian literary language”), the scientific basis , principles of courses structure of modern Ukrainian and Russian literary languages for philological faculties of universities and educational institutions, the structure and content of the curriculum for teachers of Phylology (linguistic component), a lecture as the main form of educational process in higher educational establishments, methodological support to the courses “Modern Ukrainian literary language “,” Historical grammar of the Ukrainian language”, “Comparative Grammar of Ukrainian and Russian”; linguodidactic basic scientific works (over 70) were presented in diachronic terms. The particular attention is paid to the analysis of textbooks, whose author is Mykhailo Zhovtobryikh, and to his direct participation in the national textbooks writing, textbooks reviewing, manuals, guidelines, collections of exercises editing and etc., to those which were published by Ukrainian scientists and linguists in 40-80ths of XX century.

Keywords: Mykhailo Zhovtobriukh; “The modern Ukrainian literary language”; “Historical grammar of the Ukrainian language”; “Comparative Grammar of Ukrainian and Russian languages”; manuals, guidelines, programs on linguistic disciplines; linguodidactics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Воля О. Піраміда духу / Олесь Воля. – К. : Вид-во «Сталь», 2006. – 1216 с.

Грабенко О. П. Шана ювіляру-земляку: (до 70-річчя з дня народження видатного представника мовознавчої науки М. А. Жовтобрюха) / О. П. Грабенко // Будівник комунізму. – 1975. – 15 листопада.

ГрищенкоА. Михайло Жовтобрюх / Арнольд Грищенко. – Дивослово. – 2006. – № 6 (591). – С. 37–39.

Жовтобрюх М. А. Автобіографія. Листи : рукописи (зберігаються в науковій бібліотеці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка).

М. А. Жовтобрюх (к семидесятилетию со дня рождения) // Русский язык в школе. – 1975. – № 5. – С. 120–121.

Жовтобрюх М. А. Піднести якість лекцій з лінгвістичних наук у вищій школі / Михайло Андрійович Жовтобрюх // Сучасні аспекти дослідження граматики української мови і лінгвометодичні основи викладання шкільного курсу : тези доповіді Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 1992. – С. 41–42.

Жовтобрюх М. А. Принципи побудови курсу сучасної української літературної мови на факультетах мови і літератури педагогічних інститутів / Михайло Андрійович Жовтобрюх // Міжреспубліканський науково-методичний семінар завідуючих кафедрами мов педагогічних інститутів УРСР, БРСР, МРСР : тези доповідей. – К., 1958. – С. 3–8.

Калько М. Шість черкаських листопадів: (черкаський період науково-педагогічної діяльності М. А. Жовтобрюха) / Микола Калько // Михайло Андрійович Жовтобрюх і сучасна українська лінгвістика : зб. матер. всеукр. наук. конф. / редкол. : Г. І. Мартинова та ін. – Черкаси : Брама – Україна, 2006. – С. 71–76.

Матійко О. Тією стежкою, що над Хоролом / Олександр Матійко // Сільські вісті. – 1985. – 13 грудня.

Михайло Андрійович Жовтобрюх (до 60–річчя) // Інформаційні матеріали наукової ради з проблеми «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». – 1966. – Вип. 1. – С. 96–97.

Наукова спадщина мовознавця Михайла Жовтобрюха / автор і упорядник М. І. Степаненко. – Полтава : ВАТ «Видавництво Полтава», 2007. – 432 с.

Особистий архів Миколи Степаненка.

Панько Т. І. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова (К. : Наук. думка, 1984. – 255 с.) / Таміла Іванівна Панько // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 6. – С. 70–73.

Ювілей вченого // Черкаська правда. – 1955. – 23 листопада.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32815

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.