СЛОВОТВІРНІ ПРОЦЕСИ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на матеріалі словників ділової мови 20–30-х рр. ХХ ст.)

О. В. Тихоненко

Анотація


Стаття присвячена виявленню тенденцій розвитку лексико-семантичної системи української мови, змін у шляхах та способах збагачення словникового складу на базі аналізу словотвірних процесів. Проаналізовано й описано найбільш продуктивні способи словотвору в офіційно-діловому стилі української мови на матеріалі словників ділової мови. З’ясовано, що продукування лексики на власному ґрунті мало всеосяжну тенденцію до універбації, яка найбільш виразно простежується в суфіксальній деривації, еліптичній субстантивації, абревіації та основоскладанні. Обґрунтовано, що більшість лексичних одиниць, які сформувалися за допомогою універбації, репрезентувала пуристичні позиції її творців із прагненням зберегти самобутність української мови, а також зумовлена законом лінгвальної економії.

Ключові слова: офіційно-діловий стиль, словотвір, універбація, абревіація, деривація, еліптична субстантивація.

 

Статья посвящена выявлению тенденций развития лексико-семантической системы украинского языка, изменений в способах обогащения словарного состава на базе анализа словообразовательных процессов. Анализируются и описываются наиболее продуктивные способы словообразования в официально-деловом стиле украинского языка на материале словарей делового языка. Обращается внимание на то, что продуцирование лексики на собственной основе имело тенденцию к универбации, которая наиболее выразительно прослеживается в суффиксальной деривации, эллиптической субстантивации, аббревиации и основообразовании. Акцентируется, что большая часть лексики, образованной с помощью универбации, характеризирует пуристические позиции её творцов, которые проявили стремление сохранить самобытность украинского языка, а также демонстрирует действие закона лингвальной экономии.

Ключевые слова: официально-деловой стиль, словообразование, универбация, аббревиация, суффиксальная деривация, эллиптическая субстантивация.

 

The article deals with the tendencies of development of the Ukrainian lexico-semantic system, changes in the ways of enlarging its vocabulary while analyzing its word-formative processes. The author analyzes and describes the most productive ways of the Ukrainian word-formation. The questions of organization and setting of the Ukrainian word-formation norms are actual in modern linguistics. The task of scientific research is analysis of potential word-formation processes of the official-business style in the 20th – 30th years of the 20th century on the materials of the business language dictionaries. The research of the active word-formation processes in the official-business style of modern Ukrainian at the beginning of its becoming is the aim of the article. The study of identified patterns concerning intralingual and extralingual bases of the norms in the Ukrainian official and business style during the 20th – 30th years of the 20th century has been determined. The conclusions are made about that the most part the official-business vocabulary had tendency to univerbes that is most distinctly traced in suffix derivation, elliptic substantiation, abbreviation. Purist tendencies in a vocabulary are discovered. The compilers of dictionaries originality language are saved. The laws of lingual energy on word-formation processes are influenced.

Keywords: official-business style, word-formation, univerbes, abbreviation, suffix derivation, elliptic substantiation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ґрещук В. Український відприкметниковий словотвір / В. Ґрещук. — Ів.-Франківськ : Плай, 1995. — 208 с.

Думчак І. М. Універбація в українській мові: автореф. дис... канд. філол. наук / І. М. Думчак; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 1998. — 16 с.

Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства / Е. А. Земская // Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). — 2-е изд. — М. : Языки русской культуры, 2000. — С. 90–141.

Клименко Н. Ф. Абревіатура / Н. Ф. Клименко // Українська мова: Енциклопедія; [редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови), М. П.Зяблюк та ін.] — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: Укр. енцикл., 2004. — 824 с.

Коць Т. А. Літературна норма у функціонально-стильовій і структурній парадигмі: монографія / Тетяна Анатоліївна Коць. — К.: Логос, 2010. — 303 с.

Плющ М. Я. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові: дис.

на здоб. наук. ступ. кандидата філол. наук: 10.02.02 «Українська мова»/ Плющ М. Я. — К., 1956. — 277 с.

Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації української мови : [монографія] / Анатолій Нелюба. — Х., 2007. — 302 с.

Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації): монографія [текст] / О. А. Стишов — К.: Видавничий центр КНЛУ, 2003. — 388 с.

Kaliszan J. Семантико-конденсационная универбация составных наименований в современном русском языке / J. Kaliszan. — Poznań, 1986. — S. 15–34.

Дорошенко М. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія (Проєкт) / М. Дорошенко, М. Станіславський, В. Страшкевич. — Х.-К.: Держвидав України, 1930. — 260 с.

Осипів М. Російсько-український словник щонайпотрібніших у діловодстві слів (Практичний порадник) / М. Осипів. — Харків-Полтава, 1926. — 83 с.

Підмогильний В. Фразеологія ділової мови / В.Підмогильний, Є. Плужник. — К.: Час, 1927. — 296 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32821

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.