РЕАЛІЗАЦІЯ МИРОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВІЙСЬКОВОМУ ДИСКУРСІ

Л. М. Пелепейченко, І. В. Сердюк

Анотація


У статті виявлено особливості реалізації миротворчого потенціалу української

мови у військовій комунікації. Доведено, що значення мовних одиниць, які номінують поняття миру і злагоди, виконують роль своєрідного кодексу мовної поведінки українських військовослужбовців; виявлено дискурсивні маркери, що виражають миротворчу спрямованість комунікації. За результатами аналізу словникових дефініцій та анкетування відтворено сценарій формування понять мир та злагода в українській національній мовній свідомості.

Ключові слова: миротворчий потенціал, миротворча спрямованість комунікації, мовна свідомість, комунікативні стратегії.

 

В статье выявлены особенности реализации миротворческого потенциала украинского языка в военной коммуникации. Доказано, что значения языковых единиц, номинирующие понятия мира и согласия, выполняют роль своеобразного кодекса речевого поведения украинских военнослужащих; выявлены дискурсивные маркеры, выражающие миротворческую направленность коммуникации. По результатам анализа словарных дефиниций и анкетирования было выявлено сценарий формирования понятий мир и согласие в украинском национальном языковом сознании.

Ключевые слова: миротворческий потенциал, миротворческая направленность

коммуникации, языковое сознание, коммуникативные стратегии.

 

The research reveals the peculiarities of peacemaking potential realization of the Ukrainian language in military sphere. It is proved that the lexical and paremiological

stock of the Ukrainian language, fixed in the consciousness of the national servicemen, forms the main linguistic factor of peacemaking intensions` realization in military discourse. The main discursive markers, i.e. the communicative strategies and tactics, expressing the peacemaking direction of communication are also defined in the research. According to the analysis of vocabulary definitions and the results of questionnaire poll carried out among 100 servicemen of the National Guard of Ukraine as a part of ongoing research, it has been revealed the scenario of formation of notions of peace and accord in the Ukrainian national linguistic consciousness. It has shown that the representations of peace are strongly connected with the peace of mind, certainty about future, absence of conflicts, anxiety and worries. Moreover, the respondent servicemen consider the ability to defend peace, patriotism, the sense of

duty and self-sacrifice to be the main conditions of peace. The ongoing research future prospect is to study the sphere of popularization of knowledge about the peacemaking potential of the Ukrainian language and the ways of its realization in real communication.

Keywords: peacemaking potential, peacemaking direction of communication, language consciousness, communicative strategies.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. / Ф. С. Бацевич. – [2-ге вид. доп.]. – К. : Видавничий центр „Академія”, 2009. – 376 с.

Бруз В. С. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів: (Навч. посібник). – К.: Либідь, 1995. – 111 с.

Закон України „Про участь в міжнародних миротворчих операціях” // Відомості Верховної Ради України. – №22 – 23. – 11.06.99. – С. 468 – 471.

Мовна комунікація в діяльності сил охорони правопорядку: Теоретичні засади галузевої комунікації: Монографія / За редакцією докт. філол. наук, проф. Л.М.Пелепейченко. – Х.: АВВ МВС України, 2009.- 272 с.

Brown P., Lеvinson S. Politeness: Some universals in language usage. –Cambridge: CUP, 1987. – 345 p.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додат., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел – К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736с.

Загнітко А. П. Великий тлумачний словник. – Дніпропетровськ : Бао, 2008. – 704с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля–К., 2006. – 716 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32830

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.