ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БОГ» У «ГАЛИЦЬКО-РУСЬКИХ НАРОДНИХ ПРИПОВІДКАХ» КРІЗЬ ПРИЗМУ КОМЕНТАРІВ І. ФРАНКА

Н. В. Піддубна

Анотація


У статті схарактеризовано деякі особливості вербалізації релігійного концепту

«Бог» у «Галицько-руських народних приповідках», укладених І. Франком. У паремійній картині світу Бог омовлюється як трансцендентна найвища сила, що їй характерні найкращі чесноти. У низці приповідок виявляється антропоморфічне розуміння Бога, що унаочнює архетипові уявлення українців про нього як про людину. У розкодуванні досліджуваного концепту, вербалізованого в пареміях, вагому роль відіграють коментарі І. Франка, який витлумачив незрозумілі слова, прокоментував ситуації вживання приповідок, подав інформацію про їхнє походження.

Ключові слова: релігійний концепт, вербалізація концепту, паремія, паремійна картина світу.

 

В статье охарактеризированы некоторые особенности вербализации религиозного концепта «Бог» в «Галицько-руських народних приповідках», составленных И. Франко. В паремийной картине мира Бог вербализуется как трансцендентная наивысшая сила, которая характеризуется наилучшими достоинствами. В ряде пословиц проявляется антропоморфное понимание Бога,

объективирующее архетипичные представления украинцев о нем как о человеке. В раскодировании исследуемого концепта существенная роль принадлежит комментариям И. Франко, пояснившего непонятные слова, прокомментировавшего ситуации употребления пословиц, подавшего информацию об их происхождении.

Ключевые слова: религиозный концепт, вербализация концепта, паремия, паремийная картина мира.

 

The article characterizes specific features of verbalizing the religious concept «God» in «Galician-Ruthenian Falk Sayings» composed by I. Franko. «Galician-Ruthenian

Falk Sayings» has not been the object of scientific research up to now, although this fundamental work revealed not only I. Franko outstanding abilities as ethnographer and folklorist but also as linguist who studied paroemias, which determines the topicality of the research. The aim of the article is the identification of peculiar features of verbalizing concept «God» in paroemic mapping of the world, in particular in «Galician-Ruthenian Falk Sayings». To achieve the aim the following

tasks have been fulfilled: the corpus of paroemias that verbalize the concept under analysis has been identified; the set of this concept’s semantic features has been enlisted; I. Franko’s role in decoding paroemias that verbalize the concept «God» has been characterized. It has been elucidated that in paroemic mapping of the world God is verbalized as transcendent highest power that possesses the best qualities. Part of sayings reveals anthropomorphic understanding of God, which objectivizes the archetypical views of Ukrainians about God as man. In decoding the concept under investigation an important role is performed by I. Franko’s commentaries, where he defined the unknown words, commented upon the usage of these sayings, supplied the information about their origin.

Keywords: religious concept, verbalization of the concept, paroemic mapping of the world.


Повний текст:

PDF

Посилання


Галицько-руські народні приповідки: у 3 т. / [зібрав, упорядкував і пояснив

Др. Іван Франко]. Ї Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. Ї Т. 1: А ЇДіти. Ї 2006. Ї 831 с.

Жовтобрюх М. А. Іван Франко про діалектну основу української літературної мови / М. А.Жовтобрюх // Вісник Львівського університету : Серія філологічна. – Львів, 1983. – Вип. 13. – С. 3–11.

Жовтобрюх М. А. Іван Франко як мовознавець / М. А.Жовтобрюх // Наукова сесія Київського педагогічного інституту, присвячена 25-річчю з дня смерті І.Я. Франка : тези доповідей. – К., 1941. – С. 6–11.

Жовтобрюх М. А. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.) / М. А. Жовтобрюх – К. : Видавництво Академії наук Української РСР, 1963. – 415 с.

Нога Г. М. Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український святковий бурлеск XVII – XVIII століть) / Г. М. Нога. – К. : Стилос, 2001. – 189 с.

Піддубна Н. Вербалізація концепту священнослужитель в українських пареміях / Наталія Піддубна // Studia ukrainica posnaniensia. Zesyt ІІІ [Redakcja Tetiana Kosmeda Ї redactor naukowy, Lukasz Malecri Ї sekretarz]. – Poznan, 2015. – С. 217–224.

Піддубна Н. Мовний образ священнослужителя в українських пареміях / Наталія Піддубна // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С. 54–61.

Прасол О. Полонізми в «Галицько-руських приповідках» І. Франка / Ольга

Прасол // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С.34–40.

Прасол О. Словник С. Адальберга як підґрунтя виокремлення галицьких фразеологічних полонізмів (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок», укладених І. Франком) / Ольга Прасол // Studia ukrainica posnaniensia. Zesyt ІІІ [Redakcja Tetiana Kosmeda Ї redactor naukowy, Lukasz Malecri Ї sekretarz]. – Poznan, 2015. – С. 233–238.

Сліпецька В. Паремії як поведінкові мовленнєві формули репрезентації негативних емоцій і станів / Віра Сліпецька // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С. 47–53.

Франко І. Зібрання творів : У 50-ти томах / Іван Франко. – К. : Наукова думка, 1976-1986.

Франко І. Недрукована передмова до збірки прислів’їв / Іван Франко // Народна творчість та етнографія. – 1963. – № 2. – С. 95.

Франко І. Передмова до першого тому (видання «Галицько-руські народні приповідки») // Етнографічний збірник. – Львів, 1905. – Т. XIV. – С. ХІХ.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [моногр.] / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.

Юськів Б. Вербалізація параметрів правосвідомості українців: опис концепту кара (на матеріалі «Галицько-руських народних приповідок» Івана Франка) / Богдана Юськів // Мова. Культура. Взаєморозуміння : збірник наукових праць. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. 3. – С. 98–106.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32834

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.