ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЕКСИЧНОГО НАПОВНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК СВІДЧЕННЯ ДИНАМІКИ ПОНЯТТЯ «ЗАМОЖНІСТЬ»

Т. М. Князь

Анотація


На матеріалі сучасної української публіцистики в статті проаналізовано фразеологічні одиниці української мови на позначення заможності. Розглянуто найпродуктивніші види структурно-семантичних трансформацій фразеологізмів: еліпсис, субституція. Виявлено специфіку і роль функціонування фразеологізмів у тексті газет. У текстах сучасних періодичних видань трансформовані фразеологізми на позначення заможності у своєму значенні віддзеркалюють реалії культурних, економічних, соціальних подій.

Ключові слова: фразеологічна одиниця (ФО), структурно-семантична трансформація, заможність, бідність.

 

На материале современной украинской публицистики в статье проанализированы фразеологизмы украинского языка, обозначающие состоятельность. Рассмотрены наиболее продуктивные виды структурно-семантических трансформаций фразеологизмов: эллипсис, субституция. Выявлена специфика и роль функционирования ФЕ в тексте газет. В текстах современных периодичных изданий трансформированные фразеологизмы, обозначающие состоятельность, в своем значении отображают реалии культурных, экономических, социальных событий.

Ключевые слова: фразеологическая единица (ФЕ), структурно-семантическая

трансформация, состоятельность, бедность.

 

The article analyzes the phraseological units of the Ukrainian language which denote the state of prosperity on the material of modern Ukrainian press. The possible transformation types of phraseological units, the influence and role of their functioning is described according to the text of the magazine articles. In the language of modern press copyright transformation phraseologisms used to reconstruct the structure and semantics of traditional phraseologycal units. One common and productive structural and semantic transformations ways phraseological units in the language of modern journalism is substitution, when replacement of one, several or all components are functionally similar elements. Authors resort to lexical replacement components as one of the important opportunities to identify potential functions phraseologisms – increased emotionality journalistic speech, expression of personal attitude to the situation, the events that occur in modern society. The transformed phraseological units, which called influential, wealthy people and the level of profits is a clear confirmation of the changes to the criteria for the state of prosperity.

Keywords: phraseological unit (PhU), structural and semantic transformation, prosperity, poverty.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білоноженко В. М. Функціонування та лексикографічна розробка українських

фразеологізмів: монографія / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – К.: Наук. думка, 1989. – 156 с.

Ганжа С. А. До питання про трансформацію усталених фразеологізмів в епістолярних текстах українських письменників-класиків / С. А. Ганжа, Н. М. Сінкевич // Культура народов Причерноморья. – 2007–2008. – Т. 49 (І). – С. 222–224.

Глуховцева І. Я. Динаміка української фразеології кінця ХХ – початку ХХІ століття: тенденції розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. Я. Глуховцева. – Х., 2012. – 23 с.

Равлюк С. І. Аксіологічна лексика і фразеологія художньо-публіцистичних виступів 90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. І. Равлюк. – К., 2003. – 25 с.

Скиба Н. Г. Активні процеси в українській публіцистичній і художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. Г. Скиба. – К., 2005. – 16 с.

Словник української мови : [у 11 т.] – К.: Наук. думка, 1970-1980. – Т. 3. – 1972. – 744 с.; Т.7. – 1976. – 724 с.

Фразеологічний словник української мови: [у 2-х т.] / [уклад. Г.М. Удовиченко]. – К.: Вища шк., 1984. – Т.1. – 304 с.

Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу: 6019 фразеологізмів / [В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко]. – [5-те вид., перероб. й доп.] – Луганськ: Альмаматер, 2005. – 384 с.

Фразеологічний словник української мови: [у 2-х кн.] / [укл. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк та ін.] – Кн. 1-2. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

Щербачук Л. Ф. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах (на матеріалі творів О. Гончара) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. Ф. Щербачук. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18923

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.