ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ У ТВОРАХ Г.Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА

І. А. Павлова, М. Є. Тімановська

Анотація


Стаття присвячена дослідженню категорії кількості, яка з лінгвофілософської трансформувалася в лексико-граматичний фокус, унаслідок чого виокремлено числівник як самостійний лексико-граматичний розряд слів із семантикою кількості. Проаналізовано мову видатного українського письменника Г. Ф. Квітки-Основ’яненка, де основним засобом репрезентації кількості є числівник, іменникові лексеми квантитативної семантики, відчислівникові прислівники, займенники з кількісним значенням, квантитативно-номінативні сполуки. На широкому тлі літературних форм автор послуговується і діалектними. Виокремлено одиниці, що є традиційними для українського народу й підтверджують народнорозмовну основу його творів.

Ключові слова: категорія кількості, кількість, числівник, квантитативність, квантитативна одиниця, символічне значення.

 

The article is devoted to the study of the category of quantity, which was transformed from the linguistic philosophical category into the lexical-grammatical focus, thus the numeral was singled out as an independent lexical-grammatical category of words with the semantics of quantity. The topicality of the study is determined by the special interest of linguists in the problems of language units’ functioning in the works of prominent writers. The purpose of the article is to discover and describe the lexico-semantic means of the quantity representing in the works by H. F. Kvitka-Osnovianenko. It was found out that the category of number concerns practically all levels of language structure – vocabulary, word formation, morphology, syntax. The language of the outstanding Ukrainian writer was analyzed, where the main means of quantity’s expression is numeral, which is represented by the actual quantitative, ordinal and collective ones. On a wide background of literary forms the author also uses dialects. There are nouns of quantitative semantics, numeral adverbs, pronouns with quantitative meaning, quantitative-nominative compounds, prepositional nouns, repetitions of the same or different word forms in his language. The units that are traditional for the Ukrainian people and confirm the folkspeaking basis of the writer’s works are singled out.

Key words: category of quantity, number, numeral, quantification, quantitative unit, symbolic meaning.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аристотель. Собрание сочинений: в 4-х т. Москва: Мысль, 1975. Т. 1. 550 с.

Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка. Москва: Языки славянской культуры, 2002. 736 с.

Квітка-Основ’яненко Г. Вибрані твори. К.: Дніпро, 1971. 367 с.

Космеда Т. А. Огляд аспектів вивчення слів мікросистеми «Число» в руслах традиційної та нової лінгвістичних парадигм. Лінгвістика : [збірник наук. праць]. Луганськ : Альма-матер, 2003. Вип. 1. С. 57–65.

Лабетова В. М. Потенціал прономіналізованих мовних одиниць у вираженні категорії означеності/неозначеності. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. Праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2018. Вип. 48. С. 114-119. https://doi.org/10.5281/zenodo.1242827.

Павлова І. А. Уживання числівників у художніх творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХДПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2003. Вип. 11. Ч. 2. С. 47-52.

Семененко О. Ю. Функціонально-семантичне поле неозначеної кількості в українському поетичному дискурсі : автореф. дис. … канд. філол. наук. Одеса, 2018. 22 с.

Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка у 3 т. Харків, 1978.

Степаненко М. Лексична і граматична реалізація предикатів кількості в українській мові: монографія / Микола Степаненко, Наталія Лукаш; Полтав.

нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава: Дивосвіт, 2018. 318 с.

Українська радянська енциклопедія [У 12-ти т.]. К. : УРЕ, 1980. Т. 5. С. 184.

Шабі С. В. Генеза категорії кількості в лінгво-філософському аспекті. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2012. Вип. 33. С. 140-146.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2479649

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.